Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2015

Tester ny prismodell

Minstepris på nvg

Norges Sildesalgslag og Sjømat Norge har fredag blitt enige om å prøve ut en ny og modernisert ordning for minsteprisfastsettelse for norsk vårgytende sild. Modellen innebærer ukentlig fastsettelse av minstepriser.

Den nye prismodellen innebærer ukentlig fastsettelse av minstepriser med grunnlag i realiserte priser på Norges Sildesalgslags auksjoner, melder Sildelaget på sin nettside.

Partene har i lengre tid jobbet for å finne en modell som i størst mulig grad reflekterer markedssituasjonen for pelagisk fisk, heter det i omtalen av saken.

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag mener at den nye modellen i større grad vil gi minstepriser som reflekterer markedssituasjonen og innebærer en betydelig forenkling sammenlignet med den tradisjonelle ordningen for minsteprisfastsettelse. Med denne modellen vil også behovet for hyppige minsteprisdrøftinger reduseres kraftig.

– Dette er en nyvinning som vil effektivisere og modernisere markedsplassen for pelagisk fisk. Erfaringen viser at de fartøygruppene som i størst grad har vært avhengig av riktige minstepriser ofte har blitt hengende etter når markedssituasjonen endrer seg. Modellen med dynamisk minstepris gjør at alle fartøygruppene nå får sine priser regulert av auksjonen. Denne modellen fjerner dessuten mye av usikkerheten i markedet som er forbundet med de periodevise minsteprisforhandlingene, sier Paul Oma, administrerende direktør i Norges Sildesalgslag.

– Vi er fornøyd med at Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om en ny minsteprismodell for norsk vårgytende sild. Minsteprisen skal utgjøre et gulv, og styrken ved den nye modellen er at den følger markedsutviklingen. Tradisjonelt har minsteprisene blitt fastsatt for en lang tidsperiode av gangen, og det er ikke enkelt å skulle ta høyde for fremtidige utfordringer i markedene. Vi håper at erfaringene med prøveordningen blir gode, og at en tilsvarende modell også kan utvides til å omfatte andre fiskeslag, sier Kyrre Dale, Fagsjef Industri i Sjømat Norge.

Elementene i den nye dynamiske minsteprismodellen er som følger;

Minstepriser fastsettes med grunnlag i realiserte priser (auksjonspriser) pr referanseperiode.

Minsteprisene benevnes som «dynamiske minstepriser».Det iverksettes i prinsippet nye minstepriser hver uke (uke 42 og uke 43 representerer referanseperioden for nye minstepriser fra uke 45, uke 43 og uke 44 for uke 46 osv)

Minsteprisene settes til 80 % av realiserte gjennomsnittspriser for den aktuelle referanseperioden.

Minsteprisene for den enkelte uke gis ved en referanseindeks multiplisert med sist gjeldende minstepriser for de enkelte størrelsesgrupper.

  • Referanseindeksen er gitt ved forholdstallet mellom veid realisert pris multiplisert med 0,8 (80 %) og veid minstepris for realisert sortimentsfordeling i referanseperioden.
  • Prisene modellen gir, gjøres konsekvent gjeldende som minstepriser (altså ingen avrundinger til nærmeste fem- eller 10 øring eller bortfall av endringer ved kun mindre øre-avvik fra uke til uke).
  • Priser oppgis i NOK pr kg med to desimaler (eksempelvis kr 5,72 pr kg).
  • Minstepriser iverksettes på mandager og kunngjøres/publiseres fredagen før.Totalt omsatt kvantum i referanseperioden må minimum være 5.000 t for at minsteprisene skal kunne endres.
  • Modellen kjøres som en prøveordning for NVG-sild høsten 2015/vinteren 2016.
  • Prøveordningen trer i kraft fra mandag 2. november (referanseperioden blir da uke 42 og uke 43).
  • Innfasing skjer med grunnlag i gjeldende minstepriser (Gr1; kr.5,25, Gr2; kr. 5,00, Gr3; kr. kr. 4,75, Gr4; kr.4,10 og Gr5; kr. 3,50).
  • Prøveordningen forutsettes evaluert i en felles gjennomgang etter 1. mars 2016 med tanke på veien fremover.

For mer informasjon, kontakt:

Paul Magnus Oma, Norges Sildesalgslag, tel: 414 09 527
Kyrre Dale, Sjømat Norge, tel: 913 76 551