Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.10.2019

-Ta hensyn til fiskeri!

Brev til statsråder

Norges Fiskarlag har bedt både Olje- og energiministeren og Fiskeri- og sjømatministeren om å ta hensyn til fiskeriinteressene i forbindelse med utbygging av Hywind Tampen i Nordsjøen.

Norges Fiskarlag har i et brev til de to statsrådene denne uken vist til det planlagte tiltaket «Hywind Tampen » i de nordlige deler av Nordsjøen. Her har Equinor planer om å bygge ut et flytende vindkraftanlegg i tilknytting til Gullfaks- og Snorre-installasjonene.

Norges Fiskarlag har gitt Equinor flere innspill i saken, ikke minst for å ivareta et svært viktig fiskefelt. Selskapet har imidlertid ikke tatt hensyn til noen av Fiskarlagets innspill om å justere anlegget, slik at både vindkraft og fiskeri kan eksistere sammen. Equinor har vist til at dette blir for kostnadskrevende.

Leder Kjell Ingebrigtsen understreker i brevet at prinsippet om sameksistens på norsk sokkel må kunne sies å ha blitt en del av norsk rett, og at Norges Fiskarlag legger til grunn at dette prinsippet også må gjelde i saker der utbygging av vindkraftverk skjer etter petroleumsloven.

Vurderingene som er gjort gjeldende i innstillingen til havenergiloven må også gjøres gjeldende for etablering av havenergi etter petroleumsloven. I innstillingen til havenergiloven (som er juridisk forpliktende) slo Stortingets energi- og miljøkomite fast følgende:

«Komiteen peker på at det største konfliktpotensialet sannsynligvis retter seg mot fiskeriinteresser. Komiteen mener at det er avgjørende at en satsing på havenergi lar seg forene med god sameksistens med fiskeriinteressene langs kysten. Etablering av vindkraftproduksjon til havs eller bølgekraftanlegg kan påvirke fisket negativt dersom installasjonene blir plassert i fiskeriområder. »

Norges Fiskarlag påpeker at organisasjonen mener det er direkte umusikalsk av Equinor å vise til at en justering av Hywind Tampen-utbyggingen vil kreve for store kostnader, når retten til skatterefusjon (som følge av at departementet har tillatt bruk av petroleumslovverket) og annen statsstøtte gjør at Equinor og partnerne vil finansiere mindre enn 10 % av utbyggingskostnadene selv.

For Fiskarlagets del er det i utgangspunktet ikke nivået av statlig støtte til bygging av vindkraftverk til havs som er relevant. Prosessen med Hywind Tampen har imidlertid vist at mulighetene for over 90 % statsstøtte samtidig fører til at utbygger lar være å legge vekt på hensynet til fiskerinæringen.

Norges Fiskarlag har lenge stilt seg undrende til den totalt fraværende ivaretakelsen av fiskeriinteressene i planleggingen av Hywind Tampen.

Fiskarlaget er også svært bekymret for hvordan fiskeriinteressene vil bli ivaretatt i de andre søknadene om havenergi som vi vet kommer, både etter petroleumsloven og etter havenergiloven, jf. Norges Fiskarlags anmodning om behovet for en ny Stortingsmelding om arealbruk og sameksistens til havs.

Vi understreker i brevet til de to statsrådene at Norges Fiskarlag ikke kan akseptere en utbygging av havvind på norsk sokkel som overhodet ikke tar hensyn til norsk fiskerinæring.

Vi har derfor bedt Olje- og energiministeren og Fiskeri- og sjømatministeren komme på banen, og medvirke til at Equinor faktisk tar hensyn til våre innspill. Da vil fiskeri- og oljenæringen kunne eksistere sammen, både på Tampen og i norske havområder ellers.

Norges Fiskarlag har i brevet også bedt om et snarlig møte med Olje- og energiministeren og Fiskeri- og sjømatministeren om plasseringen av Hywind Tampen, inkludert ivaretakelse av fiskeriinteressene.