Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.05.2017

Styrker beredskapen

SARiNOR fortsetter

– Effektiv søk og redning i arktis er avgjørende og det er en viktig kartleggingsjobb som er gjort gjennom prosjektet SARiNOR som nå er avsluttet. Jeg ser frem til de oppfølgende effektene av arbeidet, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Prosjektet SARiNOR (search and rescue in the high north) har hatt som mål å evaluere dagens redningsberedskap, identifisere behov og definere fremtidens beredskapsløsninger for nordområdene. Prosjektet er støttet av Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Norges Fiskarlag har vært aktivt medvirkende i arbeidet.

SARiNOR har identifisert de vesentligste faktorene som kan bidra til økt sannsynlighet for overlevelse og redusere tiden før redningen av de forulykkede er gjennomført, og foreslår nå konkrete oppfølgingstiltak. Det er Maritimt Forum Nord SA ved daglig leder Tor Husjord som har ledet prosjektarbeidet og også de som nå skal ta arbeidet videre.

SARiNOR2 skal arbeide med reduksjon av risikoen for miljøforurensing og berge materielle verdier på skadestedet etter at siste nødstedte er reddet.

Oppfølgingen

En sentral oppgave i SARiNOR har vært å identifisere hvilke krav som Polarkoden stiller til redningsutstyr som en del av en helhetlig SAR-beredskap i polare strøk og sammenholde disse med det regelverket som i dag gjelder for skip. SARiNOR dokumenterer i sine rapporter at det er et betydelig gap mellom de minimumskrav som i dag stilles til redningsutstyr om bord på skip og de overordnede krav som stilles i Polarkoden.

– Vi er nå involvert i et arbeid der vi håper at funnene og anbefalingene fra SARiNOR skal munne ut i en politisk handlingsplan fra regjeringen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Foreslåtte tiltak

Vi gjengir her noen av de oppfølgende tiltakene som foreslås: 

  • Regjeringen bør gjennomføre en forstudie for å utrede hvordan Longyearbyen kan etableres som et effektivt og integrert nav for beredskapsinnsats i nordområdene.
  • Norges utvidete ansvarsområde som følge av SAR-avtalen krever en bedre radioinfrastruktur, spesielt i forbindelse med samarbeidet med Grønland og Russland.
  • Det må gjennomføres samarbeidsformer som kan forenkle regulær kommunikasjon og deling av informasjon mellom landene, ikke bare i forbindelse med hendelser.
  • Det må gjennomføres øvelser med grundigere og mer systematisk vurdering i etterkant for å sikre kontinuerlig forbedring og effektivisering.
  • Tilstedeværelse av minimum to kystvaktskip i Norges SAR-område.
  • Det er behov for mer trening og flere felles øvelser.
  • Misforståelser kan lett oppstå som følge av språk barrierer mellom de aktuelle landene og bruk av ulike ord og begreper på utstyr og handlinger mellom etatene. Dette krever økt samarbeid.
  • Det er behov for bedre kunnskap om andre arktiske lands ressurser og deres tilgjengelighet.
  • Det bør opprettes en egen værradar på Svalbard. Dette er nødvendig for å motta daglig og sikker is- og værinformasjon.
  • Bredbånd og VHF dekning som kan bidra til mer effektive søk og redningsaksjoner.

Les mer om SARiNOR (link)