Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.05.2018

Strategi mot marin forsøpling

Landsstyret

Forsøpling av havet er en stor utfordring, både nasjonalt og internasjonalt. Fiskerne er avhengig av et rent hav. Norges Fiskarlag ønsker derfor å prioritere arbeidet mot marin forsøpling svært høyt.

– Jeg er meget godt fornøyd med Landsstyrets tydelighet i saken, sier leder Kjell Ingebrigtsen i en kommentar etter at de 14 i styret har behandlet Fiskarlagets strategi knyttet til marin forsøpling.

Omfattende

Marin forsøpling har blitt et stort miljøproblem, som fiskerinæringen har et medansvar for å redusere. Hovedfokus fremover må være å stoppe tilførsel av søppel til havet, og å rydde opp der hvor dette er mulig. Dette er essensen i Landsstyrets tilnærming i saken.

Landsstyret er også tydelig på at samfunnet må erfare at Norges Fiskarlag og Fiskarlagets medlemmer driver fiskeriene på en miljømessig forsvarlig måte.

Norges Fiskarlag ønsker at fiskerinæringa skal være en fremtidsrettet, miljøvennlig og ansvarlig næring. Fiskerne er samtidig helt avhengig av et rent hav for å opprettholde sin matproduksjon. Norges Fiskarlag er i den forbindelse opptatt av å ivareta en god sjømattrygghet, dyrevelferd og et rent marint miljø.

Oppfølging fra Landsmøtet

Strategisaken kommer som en direkte oppfølging av Landsmøtevedtak nr. 5 – 2017 «Rent hav – vårt fortrinn og felles ansvar».

Strategien inneholder blant annet seks ulike tiltak som det er enighet om å arbeide med frem mot Landsmøtet i 2019.

Internasjonalt rammeverk

Norges Fiskarlags strategi mot marint avfall bygger på både internasjonale og nasjonale regler om håndtering av avfall og tapte fiskeredskap.

I Norge har vi regler for håndtering av søppel fra skip, mottak i havner og tap av fiskeredskap.  Disse gjelder for alle fiskefartøy, uavhengig av størrelse.

Reglene om håndtering av avfall fra skip finnes i miljøsikkerhetsforskriften. Reglene tar inn de internasjonale reglene om søppel fra skip der det er et generelt forbud mot utslipp av avfall i sjøen.

Når det gjelder tap av fiskeredskap, så har fiskerne plikt til å sokne etter redskaper de mister. Det lykkes ikke alltid å gjenfinne disse. Yrkesfiskere er da pliktige til å melde inn til Kystvaktsentralen om tap av fiskeredskap.

I tillegg til dette ble FNs bærekraftmål vedtatt av FNs medlemsland høsten 2015. Mål nummer 14 slår fast at vi skal bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Dette er en målsetting som Norges Fiskarlags Landsmøte i 2017 ga tilslutning til.

 

Tiltak mot marin forsøpling

Norges Fiskarlag ønsker altså å prioritere seks ulike tiltak mot marin forsøpling. Disse tiltakene skal det i første omgang jobbes med frem til Landsmøtet i 2019. Landsmøtet skal deretter evaluere arbeidet og komme med forslag til videre prioriteringer.

Norges Fiskarlags seks prioriterte tiltak mot marin forsøpling er:

  1. Holdningsarbeid blant Fiskarlagets medlemmer og samarbeidspartnere, bl.a. gjennom praktisk oppfølging av Fiskarlagets «etikkplakat» (se bildet til denne saken, over)
  2. Internasjonalt samarbeid mot marin forsøpling, bl.a. gjennom prosjektet «Felles hav – felles utfordringer» (Russlandsprosjektet).
  3. Samarbeide med norske myndigheter for at både næring, forvaltning og andre tar sin del av ansvaret for å redusere marin forsøpling. Vi vil i den sammenheng også arbeide for at myndighetene bidrar til å finne fram til gode avfallsløsninger for fiskerinæringen.
  4. Kartlegge kilder til marin forsøpling, samt urede gode løsninger for innsamling og gjenvinning av avfall fra fiskerinæringen, i samarbeid med FHF og andre.
  5. Arbeide for vederlagsfri levering av eierløst marint avfall, og gode løsninger for retur- og produsentansvar for utrangert fiskeredskap.
  6. Bidra med kunnskap om marin forsøpling sett fra fiskerinæringens ståsted, i tillegg til å synliggjøre Norges Fiskarlags arbeid mot marin forsøpling.

Se også omtale og bilde av klistremerket i denne omtalen.