Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.09.2015

Støtter vern

Fiskerne om Jomfruland

Norges Fiskarlag støtter opp om vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder, blant annet fordi vernet vil beskytte viktige fiskeområder.

Norges Fiskarlag har i samarbeid med Fiskerlaget Sør og Telemark Fiskerlag kommet med høringsinnspill i høring av vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder i Kragerø kommune, som er sendt på høring fra Fylkesmannen i Telemark.

I høringsuttalelsen skriver Fiskarlaget følgende:

«Den foreslåtte nasjonalparken omfatter et samlet areal på om lag 124 km2, fordelt på 122 km2 sjøareal og i underkant av 3 km2 landareal. Området inneholder betydelige verneverdier på land og i sjøen. Nasjonalparken skal sikre disse verneverdiene, samtidig som området skal kunne brukes til aktivt fiske, landbruk og friluftsliv.

Fiskarlagets grunnleggende syn på marint vern

Det er langs kysten vi har våre viktigste gyteområder, oppvekstområder og flere av våre viktigste fiskerier. Dersom vi forvalter vår kysten, bestandene og hensynet til sjømattrygghet på en god måte, vil vår fornybare matproduksjon kunne foregå i et «evighetsperspektiv». Fiskarlaget er derfor grunnleggende positivt innstilt til vern om disse verdiene. Samtidig må nye frednings- og verneområder etableres etter en overordnet plan, og gjennom klare prosesser, der fiskerne får full anledning til å medvirke fra starten av. Fiske som ikke er i konflikt med verneformålet må fortsatt kunne foregå.

Fiskarlagets kommentarer til verneforslaget

Etter vår oppfatning er fiskerinæringen godt beskrevet i verneforslaget. Vi konstaterer også at det har blitt lagt stor vekt på lokal medvirkning i verneprosessen. Telemark Fiskerlag har fått anledning til å være representert i prosjektgruppa. I tillegg har den planlagte nasjonalparken blitt presentert på årsmøtet til Telemark Fiskerlag. Også Fiskeridirektoratet synes å ha vært godt representert i arbeidet. Det er svært positivt.

Forslaget til nasjonalpark legger blant annet opp til å redusere «bit for bit utbyggingen langs sjøen», samt verne om ålegrasenger, tareskog og viktige gyte- og oppvekstområder. Det legges også opp til et utvidet vern mot forurensning og forsøpling. Etter vår oppfatning kan dette bidra til å ivareta det økologiske grunnlaget for fiskeriene i området.

Verneforslaget legger opp til at fiskeriene innenfor nasjonalparken skal kunne foregå noenlunde som i dag, samtidig som det slås fast at havressursloven skal ligge til grunn for forvaltningen av fiskeriene. De foreslåtte vernebestemmelsene vil ikke være til hinder for fiskeri, bortsett fra bunntråling (reketrål). Imidlertid foregår det ikke trålfiske innenfor de foreslåtte nasjonalparkgrensene per i dag. Vernebestemmelsene legger videre opp til at et eventuelt ferdselsforbud ikke skal gjelde for manntallsførte yrkesfiskere med merkeregistrerte båter, eller for Kystverket i forbindelse med drift og vedlikehold av merker og lykter. Etter vår oppfatning er dette gode og nødvendige tilpasninger.

Vi minner om at Kragerø kommune nylig søkte Fiskeridirektoratet om etablering av et bevaringsområde for hummer nordøst av Jomfruland, innenfor de foreslåtte nasjonalparkgrensene. Fiskarlaget uttalte seg positivt til dette (se vedlegg). Etter vår oppfatning bør de to forvaltningsprosessene bli koordinert i det videre arbeidet.

Yrkesfisket langs kysten av Skagerrak foregår nær inntil Norges tettest befolkede område, noe som gir særlige utfordringer med hensyn til sameksistens. Etter vår oppfatning bør en i fellesskap legge til rette for å opprettholde og videreutvikle fiskeriaktiviteten, både innenfor den foreslåtte nasjonalparken og i nærområdene. Det er ikke bare viktig for yrkesfiskerne i området, men også for fiskemottak, for levering av høykvalitets kortreist sjømat, samt for kystkulturen. Dette er nærmere omtalt i Handlingsplan for kystfiske i Sør-Norge (2011), som tidligere er oversendt Kragerø kommune, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark.

Konklusjon

Områdene ved Jomfruland og Stråholmen har store naturverdier, som bør vernes om. Forslaget til Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder bygger på en god prosess, der også fiskerne har blitt lyttet til. De foreslåtte vernegrensene og verneforskriftene vil ikke legge vesentlige hindringer for dagens yrkesfiskerier. Et strengere vern av viktige gyte- og oppvekstområder vil derimot være positivt for fiskeriene. På denne bakgrunnen støtter Norges Fiskarlag, i samarbeid med Fiskerlaget Sør og Telemark Fiskerlag, opp om vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområder, slik høringsforslaget legger opp til. Vi ser fram til et godt og konstruktivt samarbeid i den videre prosessen.»

Kontaktpoerson om saken hos Fiskarlaget: Seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg