Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.02.2015

Støtter to størjetildelinger

Makrellstørje 2015

Norges Fiskarlag mener to fartøy bør få den norske makrellstørjekvoten for 2015. Kvoten er økt til drøyt 36 tonn og betegnes fortsatt som et forsøksfiske.

Norges Fiskarlag har gitt sitt tilsvar til Fiskeridirektoratet etter at direktoratet bad om innspill til reguleringen av fisket for 2015.

Norge har i 2015 en kvote på 36,57 tonn makrellstørje, noe som utgjør en økning på om lag 20 prosent sammenlignet med 2014-kvoten.

Fiskeridirektoratet foreslår å definere fisket etter makrellstørje i 2015 som et forsøksfiske ut fra den fortsatt lave kvoten, tidsbegrensningen for fiske i norsk sone i 2015 samt omfattende forpliktelser overfor ICCAT når det gjelder observatørdekning og rapportering.

I høringsnotatet drøfter også direktoratet kombinasjoner av driftsform dersom det gis aksept i ICCAT for at Norge kan benytte to fartøy i 2015.

Norges Fiskarlag sier i sitt høringssvar at det ideelt sett burde vært åpnet for at flere norske fartøy kunne delta i fangsten på makrellstørje, men ut fra den fortsatt relativt beskjedne kvoten for 2015 og de svært restriktive kontrollbetingelsene som er knyttet til dette fisket, særlig for not, kan Fiskarlaget støtte forslaget fra Fiskeridirektoratet om å avvikle fisket som et forsøksfiske avgrenset til to fartøy.

Norges Fiskarlag mener at det kan være viktig å få prøvd ut både med notfiske og linefiske, derfor går Fiskarlaget inn for alternativet hvor notfartøy gis prioritet. Dersom to slike fartøy velges ut bør det vurderes å sette kvoten til notfartøyet noe høyere, da sistnevnte driftsform belastes med betydelig høyere inspektørkostnader.

Norges Fiskarlag har ikke mottatt tilbakemeldinger fra medlemslag som tilsier at det skulle by på problemer med bifangst av håbrann i et linefiske etter makrellstørje.

I høringsbrevet er det også påpekt at selv om det er viktig å trekke inn tidligere kompetanse og erfaring fra makrellstørjefiske, så bør likevel ikke dette elementet være avgjørende når fartøy skal velges ut.