Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.01.2019

Støtter ikke lovendring

Høring i Næringskomiteen

Norges Fiskarlag deltar torsdag i Næringskomiteens høring knyttet til et representantforslag om å endre pliktsystemet. Fiskarlaget fraråder den foreslåtte endringen.

Høringen i Stortinget holdes etter at stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås og Audun Lysbakken har fremmet et forslag om: «Å sikre verdiskaping og sysselsetting i kystsamfunna gjennom heimfall av fiskerettar til kysten (Dokument 8:9 S (2018-2019))».

Norges Fiskarlag deltar med to representanter i den åpne høringen, generalsekretær Otto Gregussen og administrerende direktør Audun Maråk i Fiskebåt.

Gregussen sier at Norges Fiskarlag deler Regjeringens syn på de uheldige og negative sidene ved pliktsystemet, og støtter ønsket om å endre disse.

Norges Fiskarlags syn i saken er at forutsetningen for at fiskeindustribedrifter skal eie trålere etter dispensasjon fra deltakerloven, er at det drives fiskeindustri basert på de rettigheter som er tildelt.

Pliktsaken

Det var forøvrig slik at Regjeringen valgte å trekke tilbake et tidligere forslag om hvordan disse pliktene kunne avvikles. Nå legges det opp til at dette spørsmålet skal behandles på nytt i sammenheng med NOU:2016:26 «Et framtidsrettet kvotesystem» i løpet av vårsesjonen i Stortinget.

Den såkalte pliktkommisjonen kom med sin rapport 12. oktober 2016, og påpekte der at en eventuell omgjøring av pliktsystemet vil måtte ta hensyn til alle de intensjoner som opprinnelig lå bak å gi slike plikter til de aktuelle trålerne som er underlagt pliktsystemet.

Stabile forutsetninger

Otto Gregussen vil i høringen peke på at et samlet politisk miljø ønsker at det skal skapes størst mulige verdier i Norge basert på de fiskeressursene Norge rår over. Han er tydelig på at forutsetningen for dette er stabile og forutsigbare rammebetingelser.

-Jeg vil overfor komiteen peke på at Norges Fiskarlag forutsetter at de som i dag disponerer torsketrålkvoter med vilkår, og ervervet disse rettigheter til en vesentlig lavere pris enn trålere uten slike vilkår, tilpasser seg disse og forholder seg i sin planlegging til at vilkårene skal følges. Vi forutsetter på samme måte at de som disponerer disse kvotene skal kunne stole på at det ikke vil komme endringer i muligheten til å utnytte disse med mindre vilkårene for tillatelsene er brutt, sier han.

Se mer om saken på Stortingets nettside