Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.03.2019

– Stolt av lokal verdiskaping!

Debattinnlegg

Skjønner du da at jeg er stolt fisker fra Lindesnes? Dette spørsmålet stilles av August Fjeldskår i dette debattinnlegget, der temaet er næringsutvikling og en mulig innføring av en ny ressursrenteskatt.

Stolt av lokal verdiskaping

Jeg er stolt av å være fisker og for å bidra til lokale ringvirkninger gjennom rederiet. De siste årene har det vært et oppsving for oss som næring. Det har sammen med god økonomisk utvikling gitt et positivt løft for alle i norsk sjømatnæring.

I vårt selskap har jeg med både en dyktig samarbeidspartner og min egen sønn. Vi har, sammen med driftige og dyktige kolleger, over mange år opplevd å ha godt forvaltede bestander, og vi har opparbeidet gode markeder. Det har også sammenheng med en fiskeripolitikk som det har vært unison oppslutning om i Stortinget.

Jeg vil gi honnør til fremsynte politikere som har valgt å prioritere de som basert på tidligere aktivitet har satset på fiskeriene og hatt stor aktivitet. Dette har for vår del utløst at vi kan bidra med økte skatteinntekter til fellesskapet og investere i en ny båt til 50-60 millioner kroner som leveres i 2020. Da får vi fiske fra en topp moderne båt som enda bedre tilrettelegger for å ta ut den økte verdiskapingen vi sammen skal høste fra havet.

I Norge har vi valgt å åpne for at fiskerne kan slå sammen sine kvoter for å skape grunnlag for lønnsomhet og en nødvendig fornyelse av fartøy. Dette skjedde samtidig med at statsstøtten til næringen ble borte. Man kan helt sikkert diskutere om det var riktig eller for liberalt å tillate sammenslåing av kvoter, men valget er tatt og ikke mulig å gjøre om igjen av hensyn til de som har tilpasset seg innenfor det regelverket vi har. At dette likevel var vellykket ser vi ved at nybyggingsaktiviteten i flåten øker, og vi får en nødvendig fornyelse i en fiskeflåte der fartøyene i gjennomsnitt er mer enn 25 år gamle.

Jeg tror at hvis vi skal nå våre målsettinger om mest mulig verdiskaping av norsk fisk må vi ha en moderne flåte som sikrer kvalitet på fisken, som gir grunnlag for mest mulig helårlig drift og som gir attraktive og trygge arbeidsplasser om bord. Samtidig bør ikke flåten være større enn det en bærekraftig høsting kan forsvare.

Jeg ser også med spenning frem mot løsningene våre politikere denne våren skal lande for et fremtidig kvotesystem, der begrepet ressursrente også dras inn. Slik jeg ser det kan vår aktivitet, basert på en fornybar og knapp ressurs, gi grunnlag for en diskusjon om ressursrente. Det vil si at det i enkeltår med større overskudd enn normalt utløses en ekstra beskatning av næringen. Det er imidlertid heller ingen tvil om at AS Norge kunne høstet en slik ekstra skatt allerede i dag. Baksiden ville da imidlertid være at vi måtte ha en næring med få fartøy, langt færre sysselsatte og noen få bedrifter på land.

I mer enn 40 år har jeg fisket langs kysten og sett mine kolleger pløye tilbake midler og investeringer i lokale foretak og på denne måten bygget lokalsamfunn. Dette er en linje vi må fortsette på. Vår bedrift vil definitivt videreføre et slikt samfunnsengasjement.

Dere som kjenner meg vet at jeg ikke liker å skryte av egne «bedrifter». Det var likevel fornøyelig å teste DnBs ringvirkningskalkulator for selskapet jeg er medeier i, Nesefisk AS.

I 2017 bidro vi med 9,3 millioner i skatter, avgifter og indirekte bidrag gjennom ansatte, varekjøp og tjenester (2017-tall). Omsatt i konkret verdiskaping dekker dette beløpet kostnadene til 4 foreldrepermisjoner, 4 årsverk i politiet, 7 årsverk for lærere og 3 sykepleiere!

Skjønner du da at jeg er stolt fisker fra Lindesnes?

  • Av August Fjeldskår, fisker og medeier i «Nesejenta» fra Lindesnes

Her kan du se illustrasjon av tallene som ligger i DnBs ringvikrningskalkulator for selskapet Nesefisk AS:

20190308 Nesefisk AugustFjeldskr DnBringvikrningskalkulator