Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.01.2019

Stø kurs

Regjeringserklæingen

– Jeg oppfatter regjeringserklæingen som relativt tydelig på at det holdes stø kurs i norsk fiskeripolitikk. Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen.

Den nye firepartiregjeringen har nå lagt ut sin erklæing fra Granavolden. (ekstern lenke)

– Fiskerikapittelet leser jeg som en god avklaring på en rekke punkter. I hovedsak ser jeg en videreføring av en politisk linje med en ansvarlig og god forvaltning som grunnlag. Det understrekes at Norge skal videreutvikle og styrke sitt internasjonale omdømme som en av verdens fremste sjømatnasjoner. Dette er god lesning, sier Ingebrigtsen.

–  I enkeltsaker registrerer vi at regjeringen vil opprettholde dagens nivå med en stor kystflåte og ikke åpne for å kunne slå sammen kvoter for fartøy under 11 meter, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han fremhever det som meget viktig at erklæingen anerkjenner og er på linje med fiskerne om at de tre viktigste pilarene i lovverket for næingen skal ligge fast.

–  Det står svart på hvitt at grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast. Dette er svæt viktige prinsipper og handler om nasjonal selvråderett og en tydelig videre retning for norsk fiskeripolitikk, understreker lederen i Fiskarlaget.

Ingebrigtsen mener det er både viktig og betryggende at erklæingen også stadfester og er tydelig på at norsk sjømatnæing ses på og skal videreutvikles som en viktig framtidsnæing.

–  Jeg er fornøyd med å lese at regjeringen er tydelig på at de ønsker å legge til rette for lønnsomhet og bæekraft, og at også markedsadgang blir løftet opp som viktig prioritet for å skape størst mulig verdi av våre ressurser.

Vi gjengir her fiskeridelen av Granavoldenerklæingen:

VaÌŠre felles fiskeriressurser er en evigvarende ressurs som kan bidra til vekst og verdiskaping i hele landet, forutsatt en ansvarlig forvaltning. Regjeringen vil derfor basere sitt uttak av havressursene paÌŠ faglige raÌŠd, og bekjempe ulovlig fiske. Det er fortsatt behov for aktiv forvaltning av store sjøpattedyr. Forskning og kunnskapsutvikling er viktig for aÌŠ øke mulighetene for aÌŠ beskatte arter som i dag ikke utnyttes kommersielt. Regjeringen vil hindre unødvendig regulering av flaÌŠten og modernisere kvoteordningen.

Regjeringen vil:

 • Styrke Norge som sjømatnasjon og sikre god markedsadgang for norske produkter.
 • Legge til rette for en innovativ, lønnsom og bæekraftig sjømatnæing.
 • Vurdere nye tiltak som kan bidra til rekruttering og utvikling i næingen.
 • Sikre optimal og bæekraftig utnyttelse av fiskebestandene.
 • At aÌŠrlige totalkvoter fastsettes basert paÌŠ faglige raÌŠd.
 • Ikke gjennomføre strukturendring for fartøy under 11 meter.
 • Ikke foreta omfordeling av fiskeressurser mellom fartøygrupper.
 • Ikke gjøre endringer hva gjelder taket for strukturordningen i de ulike flaÌŠtegruppene. Strukturkvoter faller tilbake til gruppen ved periodens utløp.
 • Etablere en finansieringsordning knyttet til finansiering av overflødige baÌŠter som følge av samfiskeordningen.
 • Rydde opp i uheldige sider ved pliktsystemet.
 • At grunnprinsippene i deltakerloven, Fiskesalgsloven og havressursloven ligger fast.
 • Trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet.
 • Arbeide for at industrien faÌŠr tilstrekkelig tilgang paÌŠ raÌŠstoff.
 • Arbeide for at det blir skapt større verdier av hver kilo fisk og andre marine ressurser.
 • Øke den nasjonale satsingen paÌŠ forskning innenfor hvitfisknæingen, blant annet paÌŠ fangstmetoder, bearbeiding, levendelagring, logistikk og markedsføring.