Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2017

Stø kurs om ny modell

Organisasjonssaken

Landsstyret i Norges Fiskarlag har kommet fram til at det skal arbeides videre med en organisasjonsmodell som innebærer at Norges Fiskarlag skal bestå av Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Landsstyret i Norges Fiskarlag har siden Landsmøtet i 2015 arbeidet med oppdraget som ble gitt av landsmøtet knyttet til ny organisering av Fiskarlaget.

Landsstyret har denne uken gjort følgende vedtak i saken:

  • «Landsstyret i Norges Fiskarlag har etter drøftinger med medlemslagene kommet fram til at det skal arbeides videre med en organisasjonsmodell som innebærer at Norges Fiskarlag skal bestå av Nord-Norges Fiskarlag, Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.
  • De tre medlemsorganisasjonene skal være likeverdige parter i Norges Fiskarlag.
  • Landsstyret setter som en forutsetning for det videre arbeidet at det skal sikres en tilstrekkelig finansiering av hele organisasjonen og at organisasjonen skal dimensjoneres for å ivareta fiskernes interesser på alle relevante fagfelt for en lang periode framover.
  • Framtidig finansiering skal bestå av en grunnfinansiering som dekker driften av Norges Fiskarlag samt en del av driften i medlemslagene. Den enkelte medlemsorganisasjon forutsettes å fastsette en egen kontingent i tillegg til grunnfinansieringen for å skape balanse i lagets økonomi.
  • Landsstyrets konklusjon meddeles medlemslagene med anmodning om bekreftelse på tilslutning før Landsstyret møte i 10. og 11. oktober.»

Om vedtaket

Generalsekretær Otto Gregussen sier status i saken er at administrasjonen nå arbeider videre med skisse til vedtekter og budsjett, samt andre utredningselement som så legges frem for Landsstyret i oktober, med tanke på at saken fremmes for Landsmøtet 1.-2. november.

-Vi er i en god prosess der min vurdering er at både medlemmer og tillitsvalgte er opptatt av å få til en god løsning for hvordan vi best mulig skal rigge organisasjonen for fremtiden, sier generalsekretær Otto Gregussen.