Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.01.2014

Stiller krav til avlusningpraksis

Landsstyret med omfattende krav

Norges Fiskarlag har rettet et omfattende krav til myndighetene om effekten ulike lusemidler kan ha på marine arter. Fiskarlaget har også gjentatt sitt krav om å forby bruk av flubenzuroner til avlusning, inntil det er vist at bruken ikke er til skade for hummer, reke, krabbe, raudåte og andre arter.

I vedtaket fra Landsstyret vises det til en rekke eksempler og observasjoner fra fiskere i områder der lusemidler er brukt eller antatt brukt.

Fiskarlaget er tydelig på at organisasjonen ønsker kunnskap om saken, ikke minst som følge av de negative effektene som kan tilskrives bruk av såkalte flubenzuroner i oppdrettsnæringen.

Norges Fisakrlag viser i brevet og vedtaket som nå er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) til at dette er en sak det er arbeidet grundig og omfattende med i organisasjonen. Også Mattilsynet, Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet må nå ta fatt i dette. Anbefalinger om å tømme avlusingsvann unna rekefelt er ikke fulgt godt nok opp av oppdrettsnæringen og Fiskarlaget ber derfor også om møter med aktuelle myndigheter for å ta arbeidet med denne saken videre på en så god måte som mulig.

Les fiskarlagets brev til NFD her: