Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.05.2017

Sterk oljeuro

24. konsesjonsrunde

Norges Fiskarlag reagerer meget sterkt på at det tildeles nye blokker i et høyt og nesten uoversiktlig tempo, mens den andre viktige næringen i havrommet samtidig får forringet sine muligheter tilsvarende.

24. konsesjonsrunde er nå inne siste fase før det skal foretas tildeling og inkluderer totalt 102 blokker, fordelt på ni blokker i Norskehavet og 93 blokker i Barentshavet. Dette antallet blokker er svært høyt, og tempoet i leteaktiviteten har økt kraftig.

– For fiskeriene vil dette bli mer og mer utfordrende, fordi det blir færre områder hvor det ikke foregår seismiske undersøkelser slik at fisket kan foregå uten negative påvirkninger, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Ingebrigtsen sier det i Fiskarlagets uttalelse påpekes at det nå synes som om olje- og energiministeren forsøker å ta det store «løftet» i Barentshavet. Det mener vi også å kunne si knyttet til utlysningen tirsdag av 87 blokker i de forhåndsdefinerte områdene (TFO). Hele 53 av disse er i Barentshavet. Vi har dekning for å si at Søviknes gir full gass. Men hva gir han oss, spør Ingebrigtsen retorisk.

– Med det forslaget som nå foreligger til nye blokker, sammen med eksisterende og forventet ny aktivitet gjennom tildelingen gjennom TFO-rundene, vil fiskeriene bli mye mer påvirket enn tidligere.

Det er usikkert i hvor stor grad de biologiske ressursene får ro nok til å foreta vandring og beiting, og Ingebrigtsen mener denne usikkerheten må medføre en større reduksjon i antall blokker som nå legges ut. Det er også uakseptabelt at det på Møre legges ut kystnært areal midt i «sildeløypa».

– Som nærings- og interesseorganisasjon for norske fiskere er det med uro vi ser på tempoet i nytildelinger. Det er nesten så man kan lure på om dette er et uttrykk for en grad av desperasjon for å imøtekomme krav om økt sysselsetting, aktivitet og verdiskapning, samtidig som ministeren hevder dette er god ressursforvaltning. Etter vår oppfatning vil god ressursforvaltning være å legge forholdene til rette for bedre ressursutnyttelse av de fornybare ressursene fremfor å redusere denne muligheten, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

Med henvisning til «føre var»-prinsippet krever Norges Fiskarlag at antall blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde blir kraftig redusert. Dette er helt essensielt for å få til en noenlunde god samhandling mellom fiskeri og petroleum.

Norges Fiskarlag krever også at det legges sterke restriksjoner på den seismiske aktiviteten i de østlige delene av de utlyste områdene i Barentshavet, slik at de negative effektene blir minst mulig. Det kreves utvikling av ny og mindre problematisk leteteknologi, og/eller at det blir færre selskaper som gjør undersøkelsene på vegne av flere operatører/lisenshavere. På grunn av områdets betydning krever Norges Fiskarlag at det ikke tillates innsamling av seismikk for videresalg i disse områdene. Dette for å begrense den seismiske aktiviteten i området.