Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.03.2022

Statusmøte 8. mars

Minister om likestilling

Norges Fiskarlag startet 8. mars dagen med å delta i et digitalt møte med fiskeri- og havministeren om fiskeriorganisasjonenes arbeid for likestilling og mot trakassering i fiskerinæringen.

Møtet var en oppfølging fra et tilsvarende møte i oktober i fjor, og fiskeri- og havministeren ba om en oppdatering fra organisasjonenes arbeid for likestilling og mot trakassering.  

Fra Fiskarlaget deltok generalsekretær Sverre Johansen og rådgiver Hanna Bakke-Jensen. 

Norges Fiskarlag redegjorde for det arbeid og de tiltak organisasjonen har iverksatt siden i høst. Temaene likestilling, representasjon og trakassering har vært sentrale for organisasjonen de siste månedene, og vært oppe til behandling både i Landsmøtet og Landsstyret.  

Fiskarlagets mål er representasjon av begge kjønn i lagets styrende organer, en nullvisjon for trakassering i fiskeflåten og gode og sikre rutiner for varsling. 

I 2020 vedtok Norges Fiskarlag etiske retningslinjer for organisasjonen som blant annet skisserer hvordan varsler om trakassering skal håndteres i organisasjonen.  

Fiskarlaget har i arbeidet med likestilling og trakassering iverksatt følgende:

Nytt system for varsling av trakassering og uakseptable hendelser, rettet mot både tillitsvalgte og medlemmer.  

Et samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet om utforming av kurs- og informasjonsmateriell om forebygging og håndtering av trakassering og diskriminering.  

Et samarbeid med Sjøfartsdirektoratet og de andre fiskeriorganisasjonene om forebygging av trakassering, oppdatering av sikkerhetssystemer, styrking av verneombud og tillitsvalgtes rolle samt forsterket tilsyn og oppfølging fra myndighetene.  

Gjennomført et møte med tillitsvalgte og kvinnelige medlemmer om organisasjonens arbeid for likestilling og trakassering.  

Vi oppretter nå en referansegruppe bestående av medlemmer og tillitsvalgte som skal gi rådgi organisasjonen i arbeidet med likestilling.  

Til Landsmøtet i 2023 vil Landsstyret innstille på å vedtektsfeste at begge kjønn skal være representert i landsstyret.  

Fikk midler

Nærings- og fiskeridepartementet lyste i august ut tilskudd til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. 

8. mars opplyste departementet at vi i Norges Fiskarlag får 150 000 kroner fra denne potten til gjennomføring av en holdningskampanje mot seksuell trakassering. 

Fiskarlaget vil gjennom dette prosjektet utvikle kurs- og informasjonsmateriell rettet mot mannskap, fartøy og rederier, samt drive oppsøkende virksomhet på fiske- og fangstlinjene for å informere om varslingsrutinene mot og forebygge seksuell trakassering i fiskeflåten.  

Ansvarlige for denne prosjektet i Norges Fiskarlag er Hanna Bakke-Jensen og Marit Hiim Haugseth. 

De er veldig takknemlige for de midlene organisasjonen har mottatt og klar til å sette i gang arbeidet.

-Vi mener en viktig del av arbeidet for å forebygge seksuell trakassering er å bevisstgjøre at det skjer og hvordan det skal håndteres. Særlig mener vi arbeidet med å besøke skolene og fiske- og fangstelevene er viktig. Ved å sørge for at elevene som skal i praksis og ut som lærlinger vet hva seksuell trakassering er og hvordan det skal håndteres, sørger vi for at de er mer forberedt. Vi må stille krav til rederier og fartøy om at de har gode rutiner for dette. Samtidig er det viktig å bevisstgjøre ungdommen på at dette er noe de kan møte. Her må vi som fag- og næringsorganisasjon være PÅ og også derfor er det flott at vi nå kan få støtte fra det offentlige til et slikt arbeid, uttaler de to.