Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2017

Statsbudsjettet 2018

Sjømatnæringen

Fiskarlaget legger fortløpende ut momenter knyttet til sjømatnæringen fra regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018. 

Regjeringen foreslår flere kutt som får direkte følge for sjømatnæringen i 2018.

I forslaget til statsbudsjett er det foreslått kutt i tilskuddet til:

  • fiskernes velferd
  • rekrutteringstiltaket Sett sjøbein
  • sikkerhetsopplæring for fiskere

Status quo

  • Det foreslås at det særskilte fradraget for fiskere holdes på samme beløp som for 2017, 150 000 kroner.

Redningsselskapet fortviler

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 fører til at Redningsselskapet må innstille etableringen av en ny havgående redningsskøyte i Finnmark. En satsing som ville bidratt til å styrke sjøsikkerheten langs kysten av Nord-Norge.

Etableringen av en ny redningsskøyte i Nord-Norge innstilles da regjeringen ikke støtter tiltaket i forslaget til statsbudsjett for neste år- For bare ti millioner kroner kan vi etablere en ny redningsskøyte i Nord-Norge – et område med store beredskapsutfordringer, sier generalsekretær Rikke Lind i en pressemelding.

De mulige miljøkonsekvensene ved ulykker er ifølge Kystverkets sjøsikkerhetsanalyse størst i våre tre nordligste fylker. Blant annet vil tankskiptrafikken øke med 282 % i Troms og 300 % i Finnmark.

I dag har staten kun to slepebåter i området mellom Røst i Lofoten og grensen til Russland. Med flere redningsskøyter kan samfunnet både få en styrket slepebåtberedskap og en bedre sjøredningstjeneste.

Regjeringen fremhever på egne nettplattformer blant annet følgende saker og tiltak

Ny verftsordning

I statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa ei ny låne- og garantiordning for kjøp av skip frå norske verft, når desse skipa skal brukast i Noreg. Regjeringa foreslår ei garantiramme på 10 milliardar kroner i 2018.

Ordninga vil omfatte finansiering av til dømes fiskebåtar, ferjer, brønnbåtar og hurtigbåtar, og finansieringa vil bli gitt på marknadsvilkår.

– På denne måten bidrar vi til å skape auka aktivitet i verfta og til at kompetansen blir i Noreg, seier næringsminister Monica Mæland (H).

– Ordninga vil kunne ha mykje å seie for aktørane i fiskerinæringa, og eg ser fram til å følgje med på dette vidare, seier Per Sandberg (Frp).

  • Ordninga skal forvaltast av GIEK og Eksportkreditt Norge og vil vere ei mellombels treårig ordning.
  • Ordninga skal etter planen vere operativ første halvår 2018.

Samlokalisering i Bergen

Regjeringa foreslår å løyve 10 millionar kroner i budsjettet for 2018 til vidare utgreiing av samlokalisering av Havforskningsinstituttet, NIFES – Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning og Fiskeridirektoratet i eit nybygg i Bergen.

Forskning 

I 2018 vil regjeringa bruke over ni milliardar kroner på næringsretta forsking og innovasjon, inkludert berekna skattefrådrag frå Skattefunnordninga og Kapitalfunn. Det er ein auke på om lag 4,3 milliardar kroner frå 2013. Over ein milliard kroner er ei styrking av program og ordningar i Noregs Forskingsråd, Siva og Innovasjon Noreg.

Regjeringen forslår å styrke ressursforskning- og overvåkning med 11 millioner gjennom en økning i inntektene fra fiskeriforskningsavgiften. Avgiften økes fra 2,2 til 2,3 prosent.

Vil realisere næringspotensialet i havet

Regjeringa vil styrkje Noreg sin profil som ei leiande havnasjon. Vi vil ha meir kunnskap om nye marine artar og Arktis.

Regjeringa vil auke innsatsen innanfor havbruksforsking og nye marine artar med 14 millionar kroner. Regjeringa foreslår også å løyve 11 millionar kroner til eit forskingstokt i Antarktis, setje av 5 millionar til eit senter for hav og arktiske spørsmål i Tromsø (se nedenfor), og løyve 10 millionar kroner til vidare utreding av samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet i eit nybygg i Bergen.

Regjeringa foreslår også å auke løyvinga til Innovasjon Noreg med 10 millionar kroner for å styrkje Noreg sin profil som leiande havnasjon. Vidare foreslår vi ei løyving på 30 millionar kroner til marine og maritime pilot- og demonstrasjonsprosjekt gjennom Innovasjon Noreg.

Blått senter i Tromsø

Regjeringa opprettar 1. januar 2018 eit nytt senter for hav og arktiske spørsmål som skal ligge i FRAM-senteret i Tromsø.

– Senteret skal involvere alle nasjonale fagmiljø som er opptekne av hav og arktiske spørsmål, og det vil få ei viktig rolle i å hjelpe oss med å ta vegval og leggje strategiar for å vidareutvikle den blå økonomien, seier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Regjeringa foreslår å løyve 5 millionar kroner i 2018 til dette senteret., som skal organiserast under leiing av ei styringsgruppe som er sett saman av representantar frå UIT, Havforskingsinstituttet, Polarinstituttet, Akvaplan-Niva, Nofima og Innovasjon Noreg. Nofima skal vere sekretariat for det nye senteret.