Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2014

Står på seibeslutning

AU behandlet sei på nytt

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag har etter flere oppfordringer re-behandlet organisasjonesn reguleringsvedtak på sei. AU velger å stå på Landsstyrets vedtak i saken.

I arbeidsutvalgets vedtak heter det:

 «Norges Fiskarlag har mottatt innspill om å endre tilrådingen om regulering for fartøy som fisker etter sei nord for 62 grader N med konvensjonelle redskaper i lukket gruppe og åpen gruppe i 2015.

Forslagene var å gå fra fritt fiske innenfor gruppekvoten, til å sette maksimalkvoter for fartøy.

Arbeidsutvalget ser ikke at det foreligger noen nye momenter nå i forhold til det som forelå når landsstyret gjorde sin behandling.

Arbeidsutvalget diskuterte om saken burde legges frem for Landsstyret, men har etter en helhetsvurdering kommet fram til at reguleringstilrådingen slik den foreligger fra Landsstyret bør stå.

Utviklingen i fisket etter sei nord for 62 grader N vil også i 2015 bli fulgt nøye med hensyn til kvantumsutviklingen.»