Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.06.2017

Standard for slipping

Retningslinjene er avklart

Gjennom næringens eget prosjekt «beste praksis for slipping fra not», er det utviklet en standard for slipping av makrell og sild fra not. Standarden setter tydeligere retningslinjer for etterlevelse av regelen.

I fiskeriene har det meste av forskningsinnsatsen tradisjonelt vært knyttet til redskapsutvikling for å fange fisken – og den «riktige» fisken. Gjennom dette har både fartøy og fiskeredskaper blitt stadig mer effektive.

Erfaring har vist at slipping eller fangstregulering, spesielt i notfiske etter makrell, til tider har vært utfordrende, vises det til i en omtale av saken hos Fiskeridirektoratet.

FoU-er i nyere tid har imidlertid satt økt fokus på riktig mengde og kvalitet. Som fangstprinsipp holdes fangsten i notfisket levende under innhalingsprosessen. Dette gjør det mulig å slippe hele eller deler av fangsten så lenge den er levende.

Til tross for stadig større pelagiske fiskefartøy, er forhold knyttet til slipping eller fangstregulering fortsatt høyaktuelle. Det er i alles interesse at dette utføres på den beste måten for å sikre et lavt stressnivå for fisken, og at den overlever.

Formalisering av «beste praksis»

Selv om fiskerinæringen og forvaltningen har sammenfallende mål om en god ressursforvaltning – også knyttet til utøvelsen av fisket – har erfaring vist at slipping eller fangstregulering, spesielt i notfiske etter makrell, til tider har vært utfordrende.

Med utfordrende menes i hovedsak en felles forståelse rundt fangstsituasjonen i forhold til regelverket. Dette er også et viktig tema i miljøstandard for bærekraftig fiske.

Ulike aktører har pekt på at tydeligheten i dagens § 48a i «Utøvelsesforskriften» kunne vært bedre. Derfor er det svært positivt at næringen nå selv, gjennom praktisk kunnskap og FoU, har bidratt til å klargjøre den praktiske siden av regelen.

Det er derfor å håpe at næringsaktørene ser «beste praksis-plakaten» (se link nedenfor) som et utfyllende og godt støtteverktøy både til forståelse og etterlevelse av regelverket for slipping av makrell og sild.

Samarbeid

I tillegg til næringen har både forvaltning og Kystvakt har vært delaktig i prosessen med det treårige forskningsprosjektet som Havforskningsinstituttet har hatt ansvar for.

Se HIs faktaark om saken