Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.11.2022

Sporing og rapportering

Landsstyret

De nye kravene fremstår som svært inngripende i kystfiskerens «frie liv», og i praksis er de ikke mulig å etterleve slik arbeidsoperasjonene og driftsmønsteret utøves i den mindre flåten. Slik omtaler Landsstyret de nye kravene til sporing- og rapportering.

 

Landsstyret i Norges Fiskarlag drøftet sist uke saken om sporing- og rapportering for flåten under 15 meter.

De nye kravene, som ble innført fra i sommer, kommer etter flere runder med innspill, møter og avklaringer. Vi mener det nye systemet fremdeles er for omfattende for flåten.

Fiskarlaget krever blant annet at Nærings- og fiskeridepartementet foretar en grundig vurdering av personvernspørsmål. Vi mener dette ikke har blitt grundig nok vurdert i forbindelse med innlemmelsen av flåten under 15 meter i kravene om sporing og elektronisk rapportering.

Fiskarlaget forventer også at Datatilsynet kobles på i en slik gjennomgang.

Vedtaket fra Landsstyret

«Innledning

Norges Fiskarlag viser til tidligere uttalelser og møter med myndighetene om denne saken, og på generelt grunnlag mener vi fortsatt at de nye kravene til sporing og rapportering i flåten under 15 meter er for lite tilpasset driftsformen og organiseringen i kystfiskeflåten.

Fiskarlaget mener at det vil tjene saken om det blir en tettere dialog mellom næring, leverandører og myndigheter når detaljene i rapporteringsordningen (ERS) for den minste flåten.

Fiskarlaget konstaterer at endringer i rapporteringsordningen etter departementets pressemelding av 14.9.2022, først ble avklart over en måned senere (21.10.2022), og at det vil ta ytterligere tid før disse endringene er gjennomført i forskriften. Etter Fiskarlagets synspunkt er det helt nødvendig å gi arbeidet større oppmerksomhet og et raskere tempo.

Norges Fiskarlag mener videre det må gjøres ytterligere forenklinger i meldingsomfanget for det aktive fisket, slik at det holder med å sende en landingsmelding når fisket er avsluttet og båten har satt kurs for levering, slik vi oppfatter også er statsrådens klare holdning. Så får man heller, og på et senere tidspunkt, når ordningen er mer innarbeidet i denne flåtegruppen, vurdere om det er nødvendig med flere meldinger knyttet til selve gjennomføringen av fisket.

Ikke tilpasset driftsmønsteret i den mindre flåten

Fiskarlaget erfarer at mange av de berørte medlemmene i organisasjonen synes at de nye kravene fremstår som svært inngripende i kystfiskerens «frie liv», og i praksis ikke er mulig å etterleve slik arbeidsoperasjonene og driftsmønsteret utøves i den mindre flåten.

Fiskarlaget vil i den forbindelse peke på at det har vært flere saker i media som beskriver frustrasjon over strenge reaksjoner på feil fangstestimat fra de fartøyene som allerede er underlagt ordningen. Norges Fiskarlag mener derfor det må tydeliggjøres enda bedre, at innføringen av nye rapporterings-krav for den aktuelle flåtegruppa, skal ha en lang innfasingsperiode uten risiko for reaksjoner, for derved å trygge fiskerne om at de skal få bruke tid til å bli godt kjent med ordningen.

Etter Landsstyrets oppfatning er dette et sentralt punkt som må etterkommes av myndighetene i det videre innfasingsarbeidet.

Landsstyret vil også gjenta sitt krav om at det må etableres en nedre grense for de nye rapporteringskravene, slik at de minste båtene (målt etter størrelse og/eller omsetning) unntas fra kravene.

Sporing – hensyn til personvernet

Sporing av fartøy hvor det befinner seg en person/få personer om bord kan i praksis oppfattes som en form for «overvåkning». Dette setter derfor krav om at det må foreligge grundige vurderinger omkring hensynet til personvernet.

Fiskarlaget er kjent med at det er foretatt visse slike vurderinger av Fiskeridirektoratet i forbindelse med innføringen av ERS og VMS for flåten under 15 meter.

Norges Fiskarlag er imidlertid av den oppfatning at personvernspørsmålet ikke har blitt grundig nok vurdert i forbindelse med innlemmelsen av flåten under 15 meter i kravene om sporing og elektronisk rapportering.

Fiskarlaget krever derfor av Nærings- og fiskeridepartementet foretar en grundig vurdering av personvernspørsmålet og kobler inn Datatilsynet i en slik gjennomgang.

Norges Fiskarlag vil avslutningsvis understreke at man på generelt grunnlag er positiv til kravene om sporing, som er med på å underbygge hevd til viktige fiskeområder og med på å synliggjøre at kystfisket drives trygt og bærekraftig innafor rammene i lovverket.»