Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.03.2021

Skuffet om sjølaks

Reaksjon og ytring

Vi registrerer med stor skuffelse at Klima- og miljødepartementet nå har sluttet seg til Miljødirektoratets forslag til nye reguleringer av fisket i sjø av anadrome laksefisk fra 2021. Fiskarlaget vurderer nå å ta saken videre.

Norges Fiskarlag har over tid påpekt alvor i denne saken og leder Kjell Ingebrigtsen hadde for kort tid siden møte med ansvarlig statsråd. Han uttrykker sterk skuffelse over det som nå har blitt besluttet og sier følgende:

-Vi hadde håpet at miljøministeren skulle ta til fornuft etter alle møter som har vært om saken mellom myndighetene og ulike organisasjoner og myndigheter som har snakket sjølaksefiskets sak.

I hovedtrekk går forslaget ut på å ikke lenger tillate fiske med krokgarn i Finnmark, og at det ikke blir åpnet for fiske i kystområdene sør for Finnmark. Miljømyndighetene begrunner de nye innstrammingene med blant annet at vi som fisker sjølaks fisker på blandende bestander, og at det er en teoretisk mulighet for at sjølaksefisket beskatter små og sårbare bestander.

Til dette kan vi starte med å si at det fremgår klart av kunnskapsgrunnlaget fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning at sjølaksefisket er bærekraftig.

Vi har i mange møter og i flere brev signalisert dette, samt forsøkt å få miljømyndighetene til å forstå at de redskap det fiskes laks med har maskevidde som er såpass stor at den minste fisken går gjennom. 

I lakse- og innlandsfiskeloven sidestilles sjølaksefiskerne med elveeierne og de som fisker laks der, og vi kan ikke se at det er hjemmel i loven for å gjøre forskjellsbehandling når de anadrome fiskeressursene skal forvaltes.

I forskriften som nå foreligger kan det synes som om miljømyndighetene har brukt føre- var prinsippet som et skalkeskjul for å refordele sjølaksen til elveeierne og de som fisker laks i deres elver. Dette medfører en omfordeling av verdifulle ressurser fra sjølaksefiskerne til elveeierne, og utradering av en svært viktig del av den norske kystkulturen, og dette er noe Fiskarlaget ikke kan akseptere. 

Vi vil nå vurdere hvilke muligheter vi har til å ta saken videre for å vise miljømyndighetene at vi ikke aksepterer en slik fiskeriforvaltning som de legger for dagen når det gjelder forvaltning av sjølaksefisket. Denne saken har for stor betydning for sjølaksefiskerne, kystens befolkning og kystkulturen til at vi har råd til å la være.