Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2014

Skjerper håndhevelse fra 2015

Kystvakten om utøvelsesforskriften

Kystvakten varsler at det fra 1. januar 2015 vil bli skjerpet håndhevelse av Forskrift om utøvelsen av fiske i sjøen. Autolinefartøy vil heretter også omfattes av rapporteringsplikt ved setting og haling av redskap.

Kystvakten har i et brev til sjømatnæringen informert om denne saken og vi gjengir her brevet i sin helhet:

«I februar 2013 ble Forskrift om utøvelsen av fiske i sjøen, § 30, endret til følgende ordlyd:
§ 30 Rapportering ved fiske med faststående redskap og fløytline

Fartøy som driver fiske med faststående redskap og fløytline nord for 62° N utenfor grunnlinjene, fartøy som driver garnfiske etter blåkveite nord for 62° N og fartøy som driver garnfiske etter breiflabb skal rapportere til Kystvaktsentralen (tlf. 07611) om følgende:

a) setting av redskap, og

b) opphaling av redskap ved avslutning av fisket

Dette innebar at noen fartøysgrupper som tidligere ikke var pålagt dette, herunder autolinefartøyene, nå ble omfattet av rapporteringsplikten.
Kystvakten har i den påfølgende tiden valgt å håndheve denne paragrafen på en lempelig måte med fokus på informasjon og oppfordring til etterlevelse. Dette har ført til at de aller fleste som er pålagt å rapportere, etterkommer dette, men vi registrerer også at noen unnlater å rapportere, selv etter oppfordring fra Kystvaktsentralen.

Kystvaktlovens § 24 gir Kystvakten myndighet til å opprettholde ro og orden på fiske- og fangstfelter.  Kystvaktsentralen fungerer som vårt utøvende ledd i denne sammenhengen.

For at Kystvaktsentralen skal ha best mulig forutsetninger for å gjøre dette, er det viktig at de har et komplett bilde av bruksposisjonene. Dette for bedre å kunne løse samt forhindre konflikter mellom forskjellige redskapstyper, finne eventuelle skadevoldere ved redskapstap, og ikke minst dekonflikte mellom ulike interessegrupper i forbindelse med seismikkskyting og annen petroleumsrelatert aktivitet.

 Kystvakten vil derfor informere næringen, gjennom organisasjonene, om at vi fra 1.januar 2015 vil skjerpe håndhevelsen av Forskrift om utøvelsen av fiske i sjøen § 30. Dette vil bety at man ved overtredelser av bestemmelsen, vil risikere straff i samsvar med Havressurslovens § 61.

Det presiseres at også bestemmelsen om at det skal rapporteres ved opphaling av redskap ved avslutning av fiske, vil bli håndhevet likeledes.»