Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.08.2017

Skeptisk til Titanias gruveavfall

Høringssvar

Norges Fiskarlag mener det er grunn til å være særlig aktpågivende i arbeidet med plan for nytt deponi for gruveavfall fra Titania, og påpeker at en rekke avgjørende forhold ikke er berørt i forslaget til planprogram.

Norges Fiskarlag har avgitt sin høringsuttalelse i forbindelse med at det er iverksatt planoppstart og planprogram for å kartlegge nytt deponi for avgangsmasser fra Titania i Sokndal kommune.

Glemt som høringspart

Fiskarlaget har i sitt svar blant annet bedt om å bli tatt inn på høringslista og bli meddelt aktuell informasjon i saken heretter. Verken Norges Fiskarlag sentralt eller våre to regionale medlemslag, Fiskarlaget Vest og Fiskerlaget Sør, stod opprinnelig på høringslista i saken.

I det vedlagte høringssvaret (under) kommer Fiskarlaget med en rekke innspill og forslag som vi mener er relevant for å bidra til at saken blir godt utredet og belyst.

Klare forventninger

Norges Fiskarlag forventer blant annet utredningene som nå skal gjøres avklarer helt grunnleggende forutsetninger som at gruveavfall og prosesskjemikalier ikke skal kunne:

  • spre seg ut over det definerte deponiområdet
  • ha giftvirkning på det marine miljøet
  • gå ut over sjømattryggheten
  • ødelegge for villaks eller for viktige gyteområder for marin fisk

Bakgrunnen for denne presiseringen er knyttet til at tidligere utslipp av gruveavfall på Dyngadjupet viste at avfallsmassene spredte seg langt ut over det Titania og konsulentselskapet AS Miljøplan definerte som «influensområde». Avfallsmassene spredte seg blant annet forbi Siragrunnen. Andre erfaringer fra Sydvaranger Gruve AS har vist at avfallsmassene relativt kort tid etter at utslippene startet opp igjen i 2009 spredte seg 6-7 kilometer ut fjorden.

Av den grunn krever Fiskarlaget at utredningsområdet må omfatte hele influensområdet i sjø, inkludert Siragrunnen og områdene utenfor.

Sjømattrygghet

Fiskarlaget viser til at hensynet til sjømat og sjømattrygghet i liten grad er berørt i forslaget til planprogram og påpeker at det er helt avgjørende at også dette utredes.

Også aktuelle gyte- og oppvekstområder og effekten av et eventuelt sjødeponi er lagt relativt liten vekt på i forslaget til planprogram.

Vi mener dette er moment som må berøres, gitt at Siragrunnen er vår eneste kystnære fiskebank mellom Stad og svenskegrensa. Ikke minst må konsekvensutredningen legge særlig vekt på å vurdere hvordan utslipp av gruveavfall og prosesskjemikalier kan påvirke gyteforholdene i vårt sørligste gyteområde for sild.

Etterlyser alternativ

Norges Fiskarlag har i høringssvaret til selskapet Sweco også vist til at alternativene til sjødeponi bør utredes på beste måte. Samt, at den nye forskriften om konsekvensutredninger blir lagt til grunn for at økosystemtjenester belyses. Forskriften, innført fra 1. juni i år, stiller krav om at hensynet til goder, produkter og tjenester naturen i området gir blir tillagt tilstrekkelig vekt.

Vedlegg: Fiskarlagets høringsvar