Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.08.2022

Skal være fiskereid

Fiskeri på Arendalsuka

Oppfyller fiskerinæringen samfunnskontrakten? Og hva skal til for at de ambisjonene regjeringen har skal oppfylles? Slik innledet moderator Sveinung Flem den første av dagens fem programposter i Sjømatteltet på Arendalsuka.

Under overskriften: «Norsk fiskeripolitikk – henger ambisjonene og realitetene sammen?» ble fiskeri- og sjømatminister Bjørnar Skjæran gitt ordet som første innleder.

Utgangspunktet for programposten var det viktige arbeidet som nå gjøres med den nye kvotemeldingen, som skal tilrettelegge for fremtidige vilkår og struktur for næringen.

Statsråden poengterte at kvotesystemet skal sørge for å ta vare på ressursene vi har og at det skal tilrettelegge for å skape mer aktivitet og lønnsomme arbeidsplasser.

Han mener regjeringen har valgt den mest inkluderende arbeidsmåten ved å sende en høring ut i saken.

Fiskeri- og havministeren sier regjeringen vil tilrettelegge for økt aktivitet og understreker at det i Norge skal være en fiskereid flåte som skal gis forutsigbare rammer for sitt fremtidige virke.

Han oppfordret avslutningsvis i sitt åpningsinnlegg til ikke å gå i skyttergraver i debatten, men ser på uenighet som et virkemiddel for å skape løsninger som vil bli gode for fremtiden.

Trenger tydelige avklaringer

Fiskarlagets generalsekretær Sverre Johansen var i sin innledning tydelig på at fiskeripolitikken de siste årene har vært preget av langdryge prosesser, samtidig som han er rask med å fastslå at næringen over tid har skapt verdier forankret i gode forutsetninger for den høstingen som gjøres.

Han pekte på at næringen trenger tydelige avklaringer og deretter kan legge dette til grunn for en stabil videre utvikling av norsk fiskerinæring.

Sammen med Mariann Frantsen fra Pelagisk Forening og administrerende direktør Svein Ove Haugland i Norges Råfisklag var innlederne unison på at norsk fiskerinæring er en evighetsnæring om vi klarer å tilrettelegge for en god forvaltning.

-Dette er et grunnlag for at suksessen kan fortsette, sa Svein Ove Haugland da han fikk ordet.

Han opplyste at omsetningen i Råfisklaget er 3,5 milliarder høyere til nå i år enn i rekordåret 2021 da laget hadde en omsetning på 13,5 milliarder.

Det må være samstemthet og balanse mellom de politiske målene og næringens lønnsomhet, både i flåten og industrien.

-Det er et viktig utgangspunkt for den videre utviklingen at næringen har disse forutsetningene på plass og kan fortsette sitt virke som en subsidiefri næring, sa Haugland.

Debatten

Olve Grotle (H), Alfred Bjørlo (V) og Helge Andre Njåstad (FrP) sluttet seg deretter til innlederne i det videre ordskiftet.

-Må lete godt for å finne store politiske forskjeller i teltet i dag, sa Olve Grotle som førstemann ut i en kommenterende og debatterende andre runde i programposten.

Det oppsummerer på mange måter inntrykket fra statsrådens og innledernes innspill om at man har relativt sammenfallende ønsker om hovedlinjene for næringen.

Alfred Bjørlo (V) var på sin side overtydelig på behovet for at markedsadgang gis stor plass i politikken.

-Forutsigbarhet over tid, var Helge Andre Njåstads omkved. Han understreket også at hovedinntrykket er enighet om de store linjene, men påpekte at hans egen bekymring er plassert i Finansdepartementet, knyttet til skatte- og avgiftstrykket som næringslivet utsettes for.

Sverre Johansen fikk også støtte fra politikerne da han påpekte at arbeid med markedsadgang primært handler om å bestemme seg for å arbeide med dette fagområdet.

Han høstet umiddelbar støtte fra Grotle som gjorde en kobling mellom markedsarbeid og betydningen av at Norge er anerkjent for godt arbeid med bærekraft og forvaltning av bestandene.