Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.12.2021

Sjømatnæringen stiller krav

Gruveutslipp

Sjømatnæringen har bedt regjeringen avklare hvordan gruveaktivitet og sjødeponi ikke skal gå på bekostning av aktivitet og verdiskaping. Regjeringen har gitt lovnader om dette, men ikke avklart hvordan.

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge har sendt brev til Næringsminister Jan Christian Vestre, og bedt departementet om å avklare viktige problemstillinger knyttet til gruvevirksomhet og miljøpåvirkning. Slike avklaringer er ikke gitt frem til nå og sjømatnæringen ønsker nå å få kjennskap til hvordan regjeringen vil følge opp sine lovnader i praksis. Ikke minst gjelder det knyttet til planene til Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS i Førdefjorden. 

– En samlet sjømatnæring har gjennom mange år gitt klart uttrykk for at omsøkte utslipp av enorme mengder gruveavfall og prosesskjemikalier i norske fjorder ikke må gå på bekostning av fjordmiljø, sjømattrygghet, viktige gyte- og oppvekstområder eller muligheten for høsting og produksjon av sjømat. Dette har vi nå et ønske om konkretiserte avklaringer på, sier generalsekretær Sverre Johansen i Norges Fiskarlag. 

Han viser til at regjeringen Solberg allerede i 2014 ga næringen forsikringer og lovnad om stans i aktivitet i motsatt fall.Hvordan forvaltningen og aktuelle gruveselskap skal sikre at dette konkret følges opp er fortsatt uavklart. Det bidrar igjen til svært stor usikkerhet for både sjømatnæringa, for miljøet og for de aktuelle gruveselskapene, skriver næringen i sitt brev.

I Førdefjorden fikk Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS i utgangspunktet tillatelse til utslipp av flere millioner tonn gruveavfall og slam per år, samt prosesskjemikalier. Dette skal etter planen slippes ut i et viktig gyteområde for kysttorsk, og svært nært et anlegg for oppdrett av laks. Imidlertid slo regjeringen samtidig fast at hensynet til sjømattrygghet, viktige gyteområder og sjømatnæring skulle ha første prioritet.

Nærmere bestemt ble det stilt krav om at avfallsmassene ikke måtte spre seg ut over fastsatt deponiområde, ikke ha giftvirkning på det marine miljøet, ikke gå ut over sjømattryggheten og ikke ødelegge for fisken i fjorden. I denne saken bidro også en ufullstendig konsekvensutredning, til dels også et uklart skille mellom faglige råd og politiske avgjørelser, til betydelig usikkerhet.

I vurderingene som lå til grunn for tildeling av driftskonsesjon til Nordic Mining ASA/Nordic Rutlie AS, så Direktoratet for mineralforvaltning bort fra de overnevnte forutsetningene, samt sjømatnæringas øvrige innspill. Direktoratets vedtak ble derfor påklaget av flere berørte parter, blant annet Norges Fiskarlag og Flokenes Fiskefarm AS. Saken ligger fortsatt til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.

– Etter vår oppfatning er det også nødvendig å vurdere hele utslippsregimet på nytt. Ikke minst må Mattilsynet og Fiskeridirektoratet kunne gi forsikringer om at det omsøkte prosesskjemikaliet «Sodium isobutyl xanthate» (SIBX) ikke akkumuleres i næringskjedene, og ikke vil kunne utgjøre noen trussel mot sjømattryggheten, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge. Han påpeker også at hensynet til fiskehelse og fiskevelferd også må avklares på betryggende måte. 

De negative konsekvensene sjødeponiet til Nordic Mining ASA/Nordic Rutile AS kan ha for fiskeri og havbruk er ellers dokumentert i flere høringssvar fra Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Norges Fiskarlag, Sjømat Norge og Flokenes Fiskefarm AS.

Norges Fiskarlag og Sjømat Norge ber nå Nærings- og fiskeridepartementet om å gjøre en grundig vurdering av hele dette sakskomplekset, samt følge opp den forrige regjeringens forsikringer, før eventuelle tillatelser blir gitt. Da vil også norsk sjømatnæring sine interesser og driftsgrunnlag kunne bli ivaretatt på en god måte.

  • Se vedlagt brevet til Næringsminister Jan Christian Vestre fra Norges Fiskarlag og Sjømat Norge (nedenfor) 

Kontaktpersoner: 

Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag) – 976 82 469

Aina Valland (Sjømat Norge) – 971 45 777