Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.10.2019

Sikkerhetsprisen 2001

Tildelt Halvard Aasjord

Seniorforsker Halvard Aasjord i Sintef ble i 2001 tildelt Norges Fiskarlags Sikkerhetspris for sin fremragende innsats for å bedre sikkerheten for fiskere.

Halvard Aasjord ble tildelt Sikkerhetsprisen med blant annet følgende begrunnelse:

Hans kunnskaper om fiskeflåten som arbeidsplass er det få, om noen, som kan utfordre. Som forsker har han alltid vårt opptatt av praktisk utprøving av konkrete tiltak for å forebygge ulykker og bedre sikkerheten for fiskerne. Dette i næt samarbeide med utøverne og med fiskarorganisasjonene.

Som forsker i tidligere Fiskeriteknologisk Forskningsinstitutt var han helt fra begynnelsen sterkt engasjert i utforming og utprøving av tiltak for å bedre sikkerheten for fiskerene. En vil bl.a. nevne sikkerhetsline for sjarkflåten, leidere på mindre fartøy, arbeidsmiljøtiltak ombord i fiskeflåten for å nevne noen tiltak.

Halvard Aasjord har lagt ned et omfattende arbeid med å bygge opp og vedlikeholde en statistikk over dødsulykker i fiskeflåten, i samarbeid med Fiskernes Ulykkeskasse, FGT og Norges Fiskarlag. Dette er i dag den mest hensiktsmessige, grundige og oppdaterte statistikkbasen over dødsulykker i fiskeflåten og utgjør et egnet redskap for å foreta analyser over ulykkene og utarbeide forslag til forebyggende tiltak.

Han var også en sentral bidragsyter med statistikk og forslag til tiltak til det offentlige utvalget som utredet sikkerheten for fiskeflåten, og senere la fram sin innstilling i NOU 1986:10. Utvalget fremmet bl.a. forslag om innføring av obligatorisk sikkerhetsopplæing for fiskere.

Han var en meget aktiv deltaker i Andøya-prosjektet i 1982-84, et omfattende samarbeidsprosjekt i arbeidsmiljøtiltak for kystflåten, og bidro i avgjørende grad til at prosjektet ble av praktisk karakter i utprøving og utbedring av tiltak for å bedre arbeidsmiljøet ombord i fiskeflåten og å forebygge ulykker. Prosjektet bidro til et konstruktivt samspill mellom forskere og fiskere, som bl.a. resulterte i utprøving av hydraulisk bløggebinge for sløying av fisken for å redusere belastningslidelser for fiskerne, sklisikring av utsatte områder på dekke for å unngå fallulykker, og en rekke andre praktiske tiltak og forbedringer.

Halvard Aasjord var også sekretær for arbeidsgruppa i Norges Fiskarlag som i 1995 la fram forslag om «Tiltakspakke for økt sikkerhet i fiskeflåten». Utvalget fremmet forslag om en rekke tiltak for å redusere ulykker i fiskeflåten.

Utvalget satte som mål:

«- Å redusere risikoen for dødsulykker og personskader i fiske med minst 50% i den kommende 10-årsperioden.»

Halvard Aasjord var også prosjektleder for prosjektet: «Evaluering av sikkerhetsopplæringa for fiskerne.»

Havard Aasjord har gjennom sitt personlige og faglige engasjement bevist betydningen av hva et godt samarbeid mellom fiskere, forskere og organisasjon kan resultere i. Han har kontakt med fiskerene, innsikt og kunnskaper om fiskaryrket, noe som er av stor avgjørende betydning for arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet på fiskefartøy og forebygge skader og ulykker.

Halvard Aasjord har gjennom sin mangeårige innsats betydd svært mye og har bidratt i betydelig grad for bedring av sikkerheten og arbeidsmiljøet for fiskerne.