Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2019

Setter fokus på lossesikkerhet

Uttalelse

Sikkerheten til de som foretar lossing, må aldri bli gjenstand for økonomiske eller praktiske kompromiss. Sikkerheten må alltid settes i høysetet, mener Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag.

Økonomi må ikke trumfe fiskernes sikkerhet ved lossing

Det er naturlig at Sjømat Norge og Sildelaget forhandler og diskuterer økonomiske og praktiske forhold knyttet til kjøp og salg av fiskefangster, herunder vilkår for levering og lossing. Sikkerheten til de som foretar lossingen, må imidlertid aldri bli gjenstand for økonomiske eller praktiske kompromiss.

Sikkerheten må alltid settes i høysetet.

Lossing-“ eller mer presist-“ spyling under lossingen og rengjøring av tankene etter levering, er en farlig arbeidsoppgave. Selv om man har friskluftmasker og annet verneutstyr, er dette et arbeid som krever profesjonelle fagfolk med både kunnskap, erfaring og gode innarbeidede rutiner. Risiko og skadefølge gjør at dette ikke et arbeid man kan sette hvem som helst til.

Problemstillingen har blitt aktuell igjen i forbindelse med at Sildelaget midlertidig har fraveket prinsippet i Norges Sildelagforretningsregler § 12 nr. 7 om at lossing er kjøpers ansvar.

I august fant styret i Sildelaget det nødvendig å presisere at man ved lossing av fangster til fiskemel og fiskeolje kan velge mellom to alternativer:

  • A. «Ordinær lossing » med lossegjeng fra fabrikken. Fabrikken sine folk tømmer oggrov-reingjør tankene på ordinær måte.

eller

  • B. «Vakumlossing med båtens utstyr » – én fra mannskapet styrer pumpen. Fabrikkensine folk gjør resten av arbeidet, inkludert å spyle fisken mot pumpen og grovreingjør tankene.

Etter påtrykk fra Sjømat Norge innførte Sildelaget første uken av oktober 2019 et midlertidig tredje alternativ:

  • C. «Selvlossing » – Lossing og spyling skjer med fartøyets mannskap. »Tilsynelatende kan det virke tilforlatelig at skipper på fiskefartøyet kan velge alternativet «selvlossing » når han melder inn fangsten for salg. Virkeligheten kan dessverre bli en annen.

Det er positivt at selvlossing åpner for at mottak uten egnet losseutstyr kan by på fisk til olje og melproduksjon. Det som ikke er så bra, er dette også åpner for at også andre fiskemottak ikke trenger å by på fisk som medfører at de selv må stille med ansatte som kan spyle og rengjøre tankene. Det betyr at flere fiskebåter må gjøre dette selv. Dette gjelder ikke bare store spesialiserte pelagiske ringnotfartøy, men også kystflåtens mindre båter hvor dette fisket utgjør et mindre, men likevel viktig, ressursgrunnlag for virksomheten.

Av hensyn til sikkerheten bør spylingen og grovvaskingen av lasterommene utføres av spesialtrenede arbeidstakere. Det er en helt spesiell og ekstraordinær fare for personskade og dødsulykker knyttet til denne arbeidsoppgaven. Det eneste rasjonelle løsningen vil da være å fortsatt la fiskemottakene han ansvar for dette arbeidet. Det er bare fiskemottaket som har et tilstrekkelig volum og regularitet i dette arbeidet til at de som utfører det kan opparbeide seg tilstrekkelig erfaringskunnskap og mulighet for å innarbeide gode rutiner for å unngå. Dette er umulig i de mange små og store fiskebåtene.

Det kan virke som Sildelaget i denne saken har snudd kompasset opp-ned og tatt et steg i motsatt retning av den kursen man burde ha satt.

Se til Danmark! Der har de kvalitetssikrede profesjonelle lossegjenger som kan arbeidet og som kan sikkerheten knyttet til dette. Kvaliteten på renholdet der overgår det nivået man i dag aksepterer i Norge. Profesjonelle lossegjenger er en vinn-vinn situasjon. Jobben blir effektivt og sikkert utført, samtidig som mannskapet på fiskebåten får frigjort tid til annet arbeid.

Sildelaget opplyser at det er satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra Sildelaget og Sjømat Norge som skal jobbe frem et forslag til løsning av lossesaken. Innen 1. desember skal de utarbeide et forslag som må ivareta de mindre fartøyenes reelle konkurransekraft. Gruppen skal behandle spørsmål knyttet til sikkerhet, gassmålinger og HMS, hygienekrav, herunder returvannssystemer, tariffspørsmål og arbeidstidsbestemmelser samt økonomi.

Mannskapsseksjonen har tillit til at både Sjømat Norge og Sildelaget og deres representanter i arbeidsgruppen er seg sitt ansvar bevisst. Som sagt innledningsvis er det naturlig at man forhandler og diskuterer økonomiske og praktiske forhold knyttet til kjøp og salg av fiskefangster, herunder vilkår for levering og lossing. Imidlertid må sikkerheten til de som foretar lossingen, aldri bli gjenstand for økonomiske eller praktiske kompromiss.

Sikkerheten må alltid settes i høysetet.