Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.12.2018

Sett Sjøbein når ut!

Årsoppsummering

Rekrutteringsarbeidet gjennom Sett Sjøbein når bredt ut, og i 2018 er mange tusen unge nådd med informasjon om de mulighetene som er i sjømatnæingen. Les Sett Sjøbeins årsoppsummering.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæingen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næingene.

Vi har fått Sett Sjøbeins aktivitetsoversikt for 2018, som viser et høyt aktivitetsnivå gjennom hele året.

Norges Fiskarlag er en av organisasjonene som er representert både i styrings- og referansegruppen for Sett Sjøbein.

Innovasjonskonkurranse for elver i videregående skoler – Nasjonal finale 10.-12.januar

I januar arrangerte Sett Sjøbein landsfinale for innovasjonskonkurransen «Ringer av vann» som vi hadde gjennomført for elever i videregående skoler i ti fylker høsten 2017. Landsfinalen ble gjennomført i Stavanger med finansiering fra stiftelsen Nor-Fishing, og ble avholdt i forbindelse med «Det Norske Måltid».
– Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot. Dette lover godt for framtidens sjømatnæing, sa fiskeridirektoratets direktør Liv Holmefjord som var leder for finalejuryen.

Se sak og film her: Elever fra Herøy vgs vant «Ringer av vann» med glimrende idé!

Mannskapsskifte i Sett Sjøbein

Silje B. Risholm mønstret i mars av for å starte i en ny stilling som prosjektleder Havåker i Tekna.

– Synd å miste Silje, skriver daglig leder Janita Arhaug, men det viktigste er at hun ble væende i næingen. I høst har det væt artig å se hva hun har jobbet med, og om dere ikke allerede har sett det, kan dere se det via Tekna Havbruk og fiskehelse på Facebook her!

Frøy Katrine Myrhol tok over som prosjektmedarbeider fra april, og har med sin journalistiske og digitale mediebakgrunn tilført Sett Sjøbein en viktig styrkning av kommunikasjonsarbeidet, spesielt i sosiale medier rettet mot ungdom.

Statistikk for søkertall til vgs og høyere utdanning

Sett Sjøbein har tradisjonen tro også i 2018 gjort et arbeid med å sy sammen statistikk for søkertallene til Vgs og høyer utdanning.

VGS: I mars kunne vi rapportere at søkertallene til videregående opplæing er svæt positive for sjømatnæingen. Spesielt trakk vi frem årets svæt positive økning i søkere til Fiske og fangst VG2 som er opp 29,4 % fra 2017, og Akvakultur VG2 som har en økning i antall søkere på 21,6 % opp fra 2017. Det er svæt gledelig å melde at den positive trenden med flere søkere til blå linjer fortsetter.

Men Sett Sjøbein ser også utfordringer i søkertallene som næingen bør ta tak i.

– Læefaget Sjømathandler har hatt svæt få søkere over flere år, og i 2018 er søkertall halvert fra fjoråret. Sjømatproduksjon har også i år bare 1 søker. Dette bør væe en tankevekker. Rekruttering av ungdom til sjømatnæingen går gjennom utdanning, og å tilby læeplasser i fagene sjømatproduksjon, industrimekaniker, automatisering, kjemi- og prosess og også kontor og administrasjon kan bidra til å øke antall norsk ungdom i sjømatindustrien betraktelig hvis det er ønskelig av næingen.

Høyere utdanning: Pilene pekte sælig oppover for førstevalgssøkere til studier som Biomarin innovasjon på NTNU i Ålesund, som økte med 42,9 %, Havbruksdrift og ledelse på Nord universitet (+32 %), og Akvamedisin på Universitetet i Tromsø (+25,6 %).

Andre marine studier som fikk en økning er Marin logistikk og økonomi på Høgskolen i Molde (+9,3 %), og Fiskehelse på Universitetet i Bergen (+2,3 %).

Søkertallene er gledelige, også siden flere av disse studiene hadde en oppgang i fjor. Det viser at trenden fortsetter. Det er tydelig at mange ønsker å jobbe med næingene i havet, noe som også samsvarer godt med de nasjonale satsningene, og ikke minst arbeidet vårt i Sett Sjøbein.

Tre bootcamper for masterstudenter

På oppdrag fra Næings- og fiskeridepartementet (NFD) har Sett Sjøbein gjennomført tre marine student bootcamper for masterstudenter fra ulike studieretninger på høyskoler og universitet i hele landet. Hver bootcamp har hatt ulikt fokus, omhandlet ulike deler av sjømatnæingen, og tilbakemeldingene fra både studentene og næingsaktørene vi har hatt med som «utstillingsvindu» for næingen er strålende.

-Det å få sett anleggene spesielt, og størrelsen på dem, hvor store disse tingene er, det har væt en øyeåpner for å forstå problemstillingene som er i bransjen, sa en av studentene som deltok. Og det er jo nettopp det bootcampene handler om, å gi riktig kunnskap om en næing som for folk flest er for fjernt til å forstå.

Samtidig setter studentene stor pris på å bli tatt seriøst, som en av studentene sa:

– De lytter til oss, både folkene fra næinga og regjeringa, det er artig. Veldig inspirerende!

Bootcamp Nord-Norge 29.april- 4.mai (aktiv lenke) 
Lofoten var et fantastisk utgangspunkt for å læe om sjømatnæinga. De fleste av studentene hadde aldri væt i Lofoten før, og viste minimalt om næingen fra før. Her fikk studentene prøve fiskelykken sammen med erfarne fiskere, dra på bedriftsbesøk til fiskemottak, små og store produsenter av sjømat og læe om utnyttelse av ulike deler av fisken, gjennom kunnskapsrike ambassadører fra ulike deler av næinga.
Film 

Bootcamp Vestlandet 13.- 19. september (aktiv lenke) 
Med utgangspunkt i kommunene Bremanger og Vågsøy fikk studentene god innsikt i hele verdikjeden til sjømatnæingen gjennom kunnskapsrike ambassadører. På agendaen var både lover og regelverk, omsetningssystem, interesseorganisasjoner, rekruttering, utvikling av utstyr og teknologi, mottak og produksjon av fisk, distribusjon, eksport og forskning og utvikling.

Film 

Bootcamp Midt-Norge 24.- 30.november (aktiv lenke) Bootcamp Midt-Norge 24.- 30.november

Havbruk, teknologi og miljø var tema når masterstudenter fra hele landet møttes i Trøndelag. På denne bootcampen fikk studentene god innsikt i spesielt verdikjeden til havbruk.
Film fra bootcampen er nå lagt ut på Facebook

Kartlegging EVU

Møreforskning har på oppdrag fra Sett Sjøbein gjennomført en kartlegging av relevante Etter- og videreutdanningstilbud (EVU) for ansatte i sjømatnæingen. På sjøbeins nettsider er det nå opprettet en ny funksjon «Etter og videreutdanning» Etter og videreutdanning under studietilbud på nettsiden, og det er lagt ut to EVU-tilbud foreløpig. På nyåret vil alle tilbudene bli lagt ut for å nå ut til målgruppene.

Profileringsmateriell

Også i 2018 har det blitt sendt ut en god del av brosjyren «Sjømatbransjen trenger deg» og fiskereflekser og t-shirts. Materiellet benyttes av opplæingskontor, organisasjoner, visningssenter og bedrifter i deres møte med skoleelever.

I tillegg har vi hatt messevegger på utlån hos studentmiljø som har arrangert konferanser, og hos opplæingskontor som har brukt de på utdanningsmesser.

Større trykk på formidling for å effektivisere tiltakene

I 2018 har Sett Sjøbein hatt større trykk på formidling av aktivitetene våre i sosiale media rettet mot de yngre målgruppene spesielt gjennom Facebook, Instagram og Youtube. Vi har også produsert flere yrkesportrett og videointervju med både folk i næingen og elever/studenter, skriver Janita Arhaug i sin oppsummering.

– Selv om det er viktig å delta på blant annet organisasjonenes årsmøter for å treffe folk og knytte nettverk, så har Sett Sjøbeins sekretariat også i 2018 hovedsakelig prioritert å delta på arrangement der vi har hatt en aktiv rolle med presentasjon eller lignende. Som en oppsummering av Sett Sjøbeins aktiviteter i 2017 laget vi årsrapport som i 2018 har væt distribuert elektronisk, og i trykket versjon på de samlingene vi har deltatt på.
Å drive med kommunikasjon og formidling er tidkrevende, men vurderes som meget viktig for å øke effekten av tiltakene.

Status Sett Sjøbein

Styringsgruppen har i 2018 gjennomført to møter med ledelsen i organisasjonene, og en høringsrunde hos «interessentene» til Sett Sjøbein for å komme frem til en mer langsiktig løsning for Sett Sjøbein. På bakgrunn av innspillene lagde styringsgruppen en tilrådning som er oversendt FHF og ledelsen i organisasjonene for videre behandling.

FHF endrer navn

Fra og med 1.1.2019 er FHF et statlig aksjeselskap. I den forbindelse endrer Fiskeri- og havbruksnæingens forskningsfond navn til Fiskeri- og havbruksnæingens forskningsfinansering.

Kortvarianten FHF skal fortsatt benyttes, og skal væe det navnet som benyttes mest.