Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.10.2015

Senker selskapsskatten

Statsbudsjettet 2016

Regjeringen senker både selskapsskatten og formueskatten i forslaget til statsbudsjett for 2016. Skattene skal mer ned, varsler ministeren.

Finansminister Siv Jensen redegjør akkurat nå for regjeringens forslag til endringer av skatter og avgifter fra talerstolen i Stortinget.

Selskapsskatten reduseres fra 27 til 25 prosent.

-Vi ønsker å gjløre det mer lønnsomt å investere i Norge, sier finansministeren og fortsetter:

– Vi foreslår å redusere selskapsskattesatsen fra 27 til 22 prosent i løpet av 2016-2018. Ytterligere reduksjoner vurderes i lys av utviklingen internasjonalt. Allerede i budsjettet for 2016 foreslår vi å redusere satsen til 25 prosent, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår å redusere satsen i formuesskatten fra 0,85 prosent til 0,8 prosent Begge skattereduksjonene gjøres blant annet for å bidra til å sikre arbeidsplasser, sier ministeren.

Regjeringen sier blant annet følgende om skattesatsene:

«For å lette omstillinger og styrke grunnlaget for vekst i norsk økonomi ønsker regjeringen å starte oppfølgingen av Skatteutvalget alt i 2016-budsjettet. Regjeringen foreslår å redusere skattesatsen på alminnelig inntekt for personer og selskap fra dagens sats på 27 pst. til 25 pst. Redusert skattesats på alminnelig inntekt er i tråd med utvalgets forslag og vil stimulere til økte investeringer, økt arbeidstilbud og økt sparing. Det vil også redusere gevinsten av skattemessige tilpasninger over landegrensene.

Grunnrentesatsen i vannkraftproduksjon og særskatten i petroleumsvirksomheten foreslås økt med to prosentenheter i 2016.

Lavere skatt på alminnelig inntekt vil i utgangspunktet gjøre det mer lønnsomt for eiere som arbeider i eget selskap, å ta ut faktisk arbeidsinntekt som aksjeutbytte. For å unngå dette mener regjeringen det er nødvendig å øke skatten på utbytte mv. (utbytte som overstiger skjerming) når skattesatsen på alminnelig inntekt blir satt ned. Regjeringen mener imidlertid at ulempene ved en skatteøkning på utbytte taler for å øke skatten mindre enn det utvalget foreslår. Regjeringen foreslår at den samlede marginalskatten på utbytte (inklusive selskapsskatt) opprettholdes om lag på 2015-nivå i 2016.»