Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.04.2019

Sei og ferskfisk

Arbeidsutvalget

Norges Fiskarlag har fredag gitt innspill til myndighetene om innblandingsprosent i ferskfiskordningen og om redusert overregulering i seifisket.

1 Spørsmål om økt innblandingsprosent i ferskfiskordningen – fisket etter torsk med konvensjonelle redskaper nord for 62°N

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 12. april d.å. og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det for 2019 er avsatt 13 114 tonn og 1 140 tonn, til sammen 14 254 tonn (justerte kvoter) til ferskfiskordningen i henholdsvis i lukket gruppe og åpen gruppe. Fra og med 15. april iverksettes ferskfiskordningen med en tillatt innblanding på 10 %, som videre økes til 30 % fra og med 15. juli.

Norges Fiskarlag mener at i tillegg til å sørge for at kystflåten lander fersk torsk utenfor hovedsesongen/vintersesongen, så er det også viktig at ferskfiskordningen ivaretar en rimelig balanse i de geografiske landingene av torsk. Det vises til at det fortsatt pågår et godt torskefiske sørover til og med Vikna-området, noe som skaper aktivitet både for flåten og industrien i disse områdene.

Ut fra en helhetsvurdering og under henvisning til foranstående ber Norges Fiskarlag derfor om at ferskfisktillegget økes fra 10 % til 20 % når ordningen iverksettes 15. april d.å. Dersom det viser seg at kvantumsrammen blir knapp, må en eventuelt vurdere å holde ferskfisktillegget på samme nivå også i en periode etter 15. juli.»

2 Spørsmål om å redusere overreguleringen for de to største reguleringsgruppene i fiske etter sei med konvensjonelle redskaper nord for 62°N

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 12. april d.å. og fattet følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til at det i Fiskeridirektoratets fangststatistikk pr. uke 14 framkommer at de to største reguleringsgruppene (15-20,9 meter og 21 meter og større) i det konvensjonelle fisket etter sei nord for 62°N har fisket tilnærmet samme seikvantum som på tilsvarende tidspunkt i 2018, selv med en redusert overregulering av kvotene. Det framkommer videre at selv med en lavere seikvote i 2019 er det totale uttaket av sei fra flåten om lag 1 000 tonn høyere pr. uke 14 i år sammenholdt med uttaket på samme tidspunkt i fjor.

Selv om man i reguleringsopplegget for 2019 reduserte overreguleringen i de to største gruppene fra årets start sammenlignet med 2018, slik at disse nå er om lag 300 % (150 %) i gruppen 15-20,9 meter og 100 % i gruppen på 21 meter og større, kan det likevel ut fra fisketakten synes som at overreguleringene er noe høy.

Ut fra foranstående bes det om at Fiskeridirektoratet snarest reduserer overreguleringen i de to største gruppene, anslagvis til 200 % og 65 % for de to nevnte reguleringsgruppene. Dette for å unngå overfiske av gruppekvotene.

Fiskarlaget tar sikte på å foreta en ny vurdering av seireguleringen i mai, med påfølgende drøfting på Reguleringsmøtet 6. juni d.å.»