13.06.2023

«Sammen om Skagerrak»

Bredt samarbeid

«Sammen om Skagerrak» ble mandag lansert i Mandal. Dette er en samordningssatsing mellom forvaltning, næringsliv, forskning og politisk nivå som arbeider sammen om et felles mål: En ren og rik kyst på Agder innen 2030.

Mandag 12. juni besøkte klima- og miljøminister Espen Barth Eide prosjektgruppen og Sør-Norges Fiskarlag i Mandal til lansering av planen.

Satsingen skal aktivt legge til rette for at Agder skal finne de beste og mest bærekraftige helhetsløsningene for kystforvaltning.

Vi er med

Nestleder i Sør-Norges Fiskarlag, Lennart Danielsen, vektla i sitt innlegg til statsråden at bevaring av marine områder må ha som mål både å verne om naturmangfoldet, og om ressursgrunnlaget til norsk fiskerinæring.

-Fiskeriene har skapt mange av samfunnene på Skagerrakkysten. Fra fiskernes side ser vi at det fortsatt er store kunnskapshull om havet. Det er veldig positivt at Sør-Norges Fiskarlag får bidra med vår kompetanse og ønsker i en tidlig fase av prosjektet. Vi har alle mål om at det skal være en sterk fiskerinæring som kan høste sjømat til Agders befolkning i all fremtid, påpekte han.

Danielsen viste til at Skagerrak har svært strenge fiskerireguleringer for å gjenoppbygge sårbare bestander, slik som kysttorsk, ål og hummer.

Han er fornøyd med at prosjektet også skal beskytte havet mot andre påvirkningskilder.

-I Havforskningsinstituttets risikokart for kysten fremkommer det tydelig at Skagerrakkysten er særlig hardt påvirket av mange kilder, og kompliserte samvirkninger mellom dem, som forårsaker den dårlige tilstanden. Vi er veldig godt fornøyd med initiativet som skal se helhetlig på Skagerrakkysten med mål om et robust økosystem og sterkere ressursgrunnlag, understreket Lennart Danielsen.

SOS – Sammen om Skagerrak skal:

  • gjennomføre grundige analyser og fremskaffe et kunnskapsgrunnlag basert på best tilgjengelig kunnskap
  • etablere et kunnskapsbasert løsningsforslag som viser hvordan vi kan bevare 30% av sjøområdene og restaurere 30% av degradert marin natur innenfor 12 nautiske mil innen 2030. Resultatet av arbeidet skal være et sett med kart, virkemidler og tiltak som til sammen sikrer økologisk, sosial og økonomisk bærekraftig forvaltning av Agders sjøområder innenfor 12 nautiske mil fra land.
  • få oversikt over og samordne kyst- og havrelaterte aktiviteter og initiativer på Agder.
  • skape nasjonal og regional oppmerksomhet og formidle kunnskap om dagens miljøtilstand i Skagerrak og behovet for aktive forvaltningstiltak, og skape forståelse for verdien av en ren og rik kyst.

Bred deltagelse

Under lanseringen mandag var en rekke etater og instanser representert.

Statsråd Espen Barth Eide deltok sammen med representanter fra Klima og miljødepartementet, til liks med statsforvalteren og fylkesordføreren, samt ordføreren i Lindesnes.

Havforskningsinstituttet var representert ved forskningssjefen ved stasjonen i Flødevigen, samt at vi også var til stede fra Fiskarlaget.

Initiativet skal for øvrig også markeres under den kommende Arendalsuka i august.

Fra venstre fylkesordfører i Agder Arne Thomasen, forskningssjef Jan Atle Knudsen fra HI ved Flødevigen, klimaminister Espen Barth Eide, statsforvalter Gina Lund og Lennart Danielsen, nestleder i Sør-Norges Fiskarlag.