Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.11.2015

Samlet for frihandel

Sjømatalliansen i Brüssel

Sjømatalliansen innledet november 2015 med å samles i Brussel. Målsetningen med samlingen har vært strategidiskusjoner og koordinering av alliansens videre arbeide, samt oppdatering på aktuelle handelspolitiske utfordringer.

– Det har vært svært nyttig å få satt av hele to dager til gjennomgang og drøfting av alliansens videre arbeide. Vi har hatt konstruktive diskusjoner som gjør oss bedre rustet til å ta videre vårt felles arbeide med å fremme de forventninger sjømatnæringen har til forbedret markedsadgang for våre produkter. Ett av temaene vi har diskutert er hvordan vi skal sikre en optimal utnyttelse av de administrative ressursene hos de organisasjoner som inngår i Sjømatalliansen. Vår klare målsetning er å bli enda tydeligere i våre budskap og få gjennomslag for at sjømatnæringens interesser skal prioriteres av våre myndigheter, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

– Det er dessverre slik at det er betydelige utfordringer for sjømatnæringen når det kommer til adgangen til flere sentrale markeder. Dette er utfordringer som kan forsterkes dersom den såkalte TTIP-avtalen mellom USA og EU blir en realitet. Vi har derfor brukt deler av vårt opphold i Brussel til å skolere oss på nettopp arbeidet med å få på plass TTIP-avtalen og vi har møtt personer som er godt involvert i denne prosessen, understreker Ingebrigtsen. Vi har også hatt nyttige møter med representanter for EUs foredlingsindustri og med kabinettet til handelskommisæren i EU, sier Ingebrigtsen.

– Vi har sterke ambisjoner med å få løftet sjømatnæringens offensive handelspolitiske interesser. Særlig deler av villfisknæringen og da særlig pelagisk sektor har utfordringer med sin markedsadgang som vi er nødt til å få gjort noe med. Vår samling i Brussel har gjort oss godt rustet til i fellesskap å ta tak i disse sakene, understreker Ingebrigtsen.

Deltagere på bildet:

Sjømatalliansen samlet et sterkt lag fra sjømatnæringen i forbindelse med sin samling i Brussel. Fra venstre ser vi Asbjørn Warvik Rørtveit (Norges Sjømatråd), Geir Andreassen (FHF), Jonny Berfjord (Fiskebåt), Audun Maråk (Fiskebåt), Geir Ove Ystmark (Sjømat Norge), Sveinung Flem (SUROFI), Kjell Ingebrigtsen (Norges Fiskarlag), Trygve Myrvang (Norges Råfisklag), Trond Davidsen (Sjømat Norge), Svein Reppe (NSL), Paul Oma (Norges Sildesalgslag), Torkel Thorsen (NHO), Kristin Alnes (Sjømat Norge), Øystein Valanes (Norges Sjømatråd) og Otto Gregussen (Norges Fiskarlag).

Om alliansen:

Sjømatalliansen arbeider for å styrke de offensive handelsinteressene for norsk sjømat, og for fri markedsadgang til alle viktige markeder. Hovedfokus er arbeidet for å sikre en vesentlig forbedring av markedsadgangen til EU. Om lag 60 prosent av norsk sjømateksport går til EU og 70 prosent av dette kvantumet er tollbelagt.

Sjømatalliansen er:

  • Sjømat Norge (tidl. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening)
  • Norges Fiskarlag
  • Fiskebåt
  • Samarbeidsrådet for salgslagene (Norges Råfisklag, Vest-Norges Fiskesalslag, Rogaland Fiskesalgslag, Norges Sildesalgslag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Skagerakfisk)
  • Norske Sjømatbedrifters Landsforening
  • Norges Sjømatråd og Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) deltar som observatører i alliansen