Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.03.2019

Rødåte-overrasket

Fiskarlaget om NFD

– Vi er overrasket over at det åpnes så bredt for rødåtefangst slik departementet nå gjør. Vi mener det må utvises særlig forsiktighet for ikke å skade gytingen for torsken, sier leder Kjell Ingebrigtsen i Fiskarlaget.

Denne uken offentliggjorde Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) at det åpnes for kommersiell høsting av rødåte. Totalkvoten for 2019 er fastsatt til 254 000 tonn.

NFD gir åpning for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet, samt at det er fastsatt en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten.

Skeptisk

– Fiskeriministeren sier vi nå har kunnskap nok til å kunne åpne for en bærekraftig høsting av rødåte. Vi er ikke like overbevist og er mer avventende, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han påpeker at det særlig i kystnært område er fare for at skreiens egg kan bli en del av den uønskede bifangsten fra planktonhøstingen.

– Vi ser ministerens poeng med at rødåtefangst kan bidra til ny norsk industri og nye norske arbeidsplasser, men hadde ønsket en noe mer forsiktig tilnærming og enda mer kunnskap før det ble åpnet for en så stor høsting som dette nå.

Høring i 2016

I 2016 ble det gjort en høring av forslag til forvaltningsplan for rødåte, og Fiskarlaget var tydelig på at eventuell høsting så langt praktisk mulig bør være begrenset til perioder på året uten drift av egg og larver, og yngelvandring. Med henvisning til flere risikomomenter gikk også Fiskarlaget imot at det åpnes for høsting av raudåte innenfor 1 000 meterkoten.

Kjell Ingebrigtsen sier det i forslaget til forvaltningsplan ble understreket, både fra forskerne ved HI og fra Fiskeridirektoratet, at kvotene må settes på en slik måte at vi unngår lokal nedfisking av planktonet i viktige beiteområder for fisk.

– Både vi og de to fagetatene fremhevet at de kommersielle fiskearter som lever i Norskehavet og Barentshavet gyter langs norskekysten og at fiskeegg og fiskelarver driver nordover med kyststrømmen. Bifangsten av fiskeegg og fiskelarver vil derfor være vesentlig større i kyststrømmen enn utenfor, og det er derfor vi er så bekymret for aktivitet i denne sonen, understreker Ingebrigtsen.

Om rødåte

Rødåte er et dyreplankton som spiller en viktig rolle i de marine økosystemene i norske havområder, særlig i Norskehavet. Arten er viktig føde for flere sentrale fiskebestander. Rødåten er foreløpig lite utnyttet i Norge, men den har et kommersielt potensiale på grunn av stor biomasse og høyt protein- og fettinnhold. Kosttilskudd, legemidler, matvaretilsetninger, kosmetikk og spesialfôr for marin yngel er mulige anvendelser.

Om fangsten

Ministeren opplyste tidligere i uken at det vil bli lyst ut blant annet fem høstingstillatelser til selskaper som ikke fyller aktivitetskravet i deltakerloven. Det vil være en forutsetning at disse selskapene legger til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge, sier Nesvik.

Regelverket

NFD opplyser følgende detaljer knyttet til regelverket for rødåte:

Det åpnes for at norske fartøy kan drive kommersiell høsting av rødåte.

Det åpnes for høsting i store deler av norsk jurisdiksjonsområde og i internasjonalt farvann i Norskehavet.

Totalkvoten for 2019 fastsettes til 254 000 tonn.

Det fastsettes en områdekvote på 3000 tonn som kan høstes i et kystnært område mellom grunnlinjen og 1000 meters dybdekoten (indre område).

Det fastsettes ikke fartøykvoter.

Fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier kan tildeles rødåtetråltillatelse som gir rett til å høste rødåte i området utenfor 1000 meters koten (ytre område).

Det lyses ut 10 avgrensede rødåtetråltillatelser som gir rett til høsting i indre område fram til og med 2029. Fem av disse lyses ut til fartøy med driftsgrunnlag i andre fiskerier (kategori 2). De fem øvrige lyses ut til fartøy eid av selskap som gis unntak fra aktivitetskravet i deltakerloven (kategori 1). Det er en forutsetning for tillatelse i kategori 1 at det legges til rette for videreforedling om bord på høstingsfartøyet eller på land i Norge. Fartøy i kategori 1 har ikke lov til å høste på andre bestander enn rødåte.

Calanus AS er i medhold av havressursloven § 66 tildelt en prøvetillatelse som gir rett til årlig høsting av 5000 tonn rødåte i kystnært område til og med 2022. Denne prøvetillatelsen berøres ikke av at det nå åpnes for kommersiell høsting.

Nærings- og fiskeridepartementets brev 130319 utlystning rødåte

Nærings- og fiskeridepartementets endringsforskrift rødåte 130319