Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
24.02.2022

Riksmekler og årets tariff

Tariffnytt

Det er inngått avtale mellom Norges Fiskarlags tariffseksjoner og Riksmekleren om bistand i fremtiden. Seksjonene planlegger ordinær forhandlingsrunde til høsten og ber nå om innspill fra medlemmene.

Det har vært møte mellom Riksmekleren og arbeidsutvalgene i Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen.

Møtet ble holdt hos Riksmekleren i Oslo. Under dette møtet ble det avtalt at Riksmekleren påtar seg å overta de funksjonene som Førstelagmannen i Frostating lagmannsrett frem til nå har hatt i henhold til Hovedoverenskomsten mellom seksjonene.

Bakgrunnen for avtalen mellom seksjonene og Riksmekleren er at Frostating lagmannsrett ikke lengre kan prioritere bistand til seksjonene og derfor har sagt opp sitt engasjement.

Viktig avklaring

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen har tarifforhandlinger annet hvert år og avtalen med Riksmekleren er viktig for Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtalene mellom seksjonene.

Dersom man ikke kommer til enighet under forhandlingene, kan man sende de uavklarte spørsmålene til mekling, noe som ledes av en meklingsmann. Denne har til nå altså vært oppnevnt av Førstelagmannen i Frostating lagmannsrett.

Voldgiftsnemnd

Dersom mekling ikke medfører enighet, kan man kreve uenigheten avgjort av en voldgiftsnemnd. Denne nemnden består av en formann som har vært oppnevnt av lagmannen i Frostating lagmannsrett, to medlemmer oppnevnt av Fiskeridirektøren, samt to medlemmer oppnevnt med en fra hver seksjon.

Det er oppnevningen av meklingsmann og formann av voldgiftsnemnden som nå skal overtas av Riksmekleren.

Voldgiftsrett

I tillegg til de nevnte oppgavene, vil Riksmekleren også overta ansvaret med å oppnevne tre dommere av i alt fem dommere hvis det skulle bli aktuelt å oppnevne voldgiftsrett.

Dette er en rett som ikke direkte har noe med forhandlinger av Fiskerioverenskomst og Oppgjørsavtaler mellom båteiere og fiskere å gjøre. Denne retten avgjør bare tvister mellom seksjonene om tariffavtalens forståelse eller andre forhold som vedrører seksjonene.

Årets forhandlinger

Det gjennomføres som nevnt hvert andre år tarifforhandlinger mellom de to seksjonene. Årets forhandlinger er planlagt i starten av november.

Seksjonene oppfordrer i forbindelse med de kommende forhandlingene medlemmer av begge seksjoner om å spille inn aktuelle og relevante problemstillinger.

Det var uenighetspunkter som ikke ble løst under forrige forhandlingsrunde i 2020. Det er enighet om at de to partene kan ta med seg elementer fra 2020 inn i årets forhandlinger.

Båteierseksjonen ledes av Sigvald Berntsen.