Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.01.2015

Ressursrapport på FishTech

Næringsrapport presenteres

En samlet fiskerinæring har fått laget en rapport om ressursforskning som presenteres i Ålesund neste uke. Rapporten legges fram på Sintefs FishTech onsdag 14. januar.

De ulike delene av fiskerinæringen har høsten 2014 gått sammen om rapporten som nå er klar.

De prioriterte forskingsoppgavene er sendt over til Nærings- og fiskeridepartementet samt Havforskningsinstituttet og rapporten presenteres fra Fiskarlagets side av Jan Ivar Maråk i Fiskebåt under konferansen i Ålesund.

Rapporten er utarbeidet av Dankert Skagen ved Dankert Skagen Fisheries Science Consultant på oppdrag fra FHF, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

Kortsiktige mål

På kort sikt foreslås følgende oppgaver prioritert:

 • Overordnet plan for å sikre nøkkeltokt for bestandsberegning og overvåkning
 • Overordnet plan for organisering og finansiering av prøvetaking fra fisket, flere prøver og tiltak for å sikre at de er representative.
 • Forklaring på forskjellen mellom beregnet bestand og presumptivt absolutte bestandsmål (tråltokt og eggtokt) hos makrell, med eventuell revisjon av bestandsberegningen. Både toktets evne til å måle, og bestandsberegningens håndtering av dataene, bør sees på.
 • Grundig revisjon av bestandsberegningen for norsk vårgytende sild, planlagt i 2015
 • Satsning mot å utvikle rekrutteringmål for sild, kolmule og sei (tokt eller kombinasjoner av
  tokt og andre datakilder), eventuelt også makrell hvis det skulle vise seg at den nye rekrutteringsindeksen ikke er god nok.
 • Utviding av merkeprogrammet for makrell (gjenfangst fra flere land er underveis, utsetting i flere områder ønskes)
 • Etablering av merkeprogram for sei.
 • Sikre at vintertoktet i Barentshavet dekker utbredelsen av hyse og torsk tilfredsstillende.
 • Etablere et doktorgradsstipend innen ressursforskning.

Fem forskningsfelt

Rapporten tar grundig for seg fem felt og næringens prioriteringer innenfor disse:

-Bestandsberegning og smimulering av forvaltningsregler
-Økosystemforskning
-Næringsdrift og forvaltning i en varibel verden
-Data i ressursforskningen
-Styrking av fagmiljøer

Næringen skriver i et brev til Havforskningsinstututtet og departementet at det er ønskelig med et møte for å drøfte forslagene i rapporten.

Les rapporten 

FishTech

Det er SINTEF Fiskeri og havbruk som arrangerer konferansen FishTech i Ålesund. Det er fortsatt mulig å melde seg på, til liks med nær 100 så langt, melder Dag Standal i Sintef.

Se programmet for konferansen her og link til påmelding her.