Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.08.2018

Rent hav – vårt felles ansvar

Marint avfall på dagsorden

Hele staben i Fiskarlaget er tirsdag samlet i Oslo for å arbeide videre med organisasjonens miljøstrategi. Det er lagt opp til et tettpakket program som både skal inspirere og utfordre i det videre arbeidet.

Se også Link til Norges Fiskarlags miljøstrategi og omtale av strategien som vi presenterte i forbindelse med fiskerimessen i Trondheim.

Hele arbeidsdagen tirsdag er satt av til å arbeide med miljøtematikk generelt og med hvordan sjømatnæringen og fiskeriene kan og bør ta sin del av ansvaret for et rent hav.

Det er invitert en rekke foredragsholdere som hver på sin måte har er innfallsvinkel til temaet og som samtidig er bedt om å komme med konstruktive utfordringer til det arbeidet Fiskarlaget gjør og bør gjøre videre i saken.

Miljøtroika

Norges Fiskarlags engasjement i miljøsaken er forankret i Landsmøtets vedtak de siste årene, nå sist i november 2017.

Ved hovedkontoret i Trondheim har en tverrfaglig troika fått et eget ansvar for organisasjonens arbeidet med temaet ogde tre har også hatt programansvar for miljødagen i Oslo.

– Selvfølgelig jobber vi også i tråd med den løpende utviklingen på miljøområdet og ønsker med dette arrangementet å vise at vi er PÅ saken, sier Sonja Elin Kleven Jakobsen som sammen med Jan Henrik Sandberg og Marit Hiim Haugseth er de tre som nå går under betegnelsen «organisasjonens miljøtroika».

Programmet

Generalsekretær Otto Gregussen innledet med å dra hovedlinjene for næringen. På den positive siden er eksportverdi og arbeidsplasser, mens han viste til at det ikke bare er plast og holdninger til avfall og søppel næringen må ha.

– Næringen bidrar med om lag 2,5 prosent av klimagassutslippene i Norge. Dette må vi også ha en holdning til. Det positive er likevel at tallet har gått kraftig ned de siste årene i tråd med økt engasjement på miljøområdet, sa Gregussen.

Silje Rem fra Nærings- og fiskeridepartementet dro opp de internasjonale og nasjonale politiske linjene for arbeidet med marint avfall, mens Fredrik Myhre fra Verdens naturfond (WWF) spesielt peker på korallenes betydning for livet i havet.

Han viser til at kjente korallrev bare dekker 0,1 prosent av havetarealet, mens det er opptil 25 prosent av livet i havet som er avhengig av og har tilknytning til disse revene.

Bård Aarbakke fra Fiskeridirektoratet mener det i Norge er et svært godt samarbeidsklima mellom ulike brukere av havet som bidrar til redusert skadevirkning av tapte garn («ghostfishing») og forsøpling i havet.

– Det er lov å miste redskaper, men meld fra om tap slik at Fiskeridirektoratet har mulighet til å kunne finne redskapene igjen, sier han med henvisning til direktoratets årlige opprydningstokt som blant annet baserer seg på kjente fiskeplasser og innmeldte tapsmeldinger til Kystvaktsentralen.

Han mener det særlig er tre enkle tiltak som næringen kan ta med seg som råd:

  • Bedre innrapportering av tapt redskap
  • Ta alt avfall med til land
  • Bli kvitt uakseptable holdninger

Programmet for dagen:

Kl 10. 00:        Velkommen – Otto Gregussen, generalsekretær Norges Fiskarlag

Kl. 10.15:        Innledning fra NFD – Silje Rem, Nærings- og fiskeridepartementet

Kl. 10.35:        Marin forsøpling – hva er egentlig problemet?  – Fredrik Myhre, WWF

Kl. 10.55:        Fiskeridirektoratets arbeid mot marin forsøpling – Bård Aarbakke, Fiskeridirektoratet.

Kl. 11.15:        Sammen rydder vi Norge!

  • Hvordan kan HNR bidra til NF sitt arbeid mot marin forsøpling? Lise Gulbrandsen, Hold Norge Rent

Kl. 11.45:        Lunsj

Kl. 12.45:        For et renere hav!

  • Hva finner vi langs norskekysten når vi rydder? Rolf Ørjan Høgset, In the same Boat

Kl. 13.05:        Hva mener fiskerne om marin forsøpling?

  • Presentasjon av undersøkelsen – Anne Kathrine Normann, Norut

Kl. 13.25:        Fiskerinæringa står samlet i kampen mot marin forsøpling – Martin Skaug, Sjømatrådet

Kl. 13.45:        Hvordan jobbe med holdningskampanjer? – Marianne Heggenhougen,LOOP

Kl. 14.10:        Beinstrekk – Kaffe og forfriskninger

Kl. 14.40:        Norges Fiskarlag og marin forsøpling – «Miljøtroikaen» i Norges Fiskarlag

Kl. 15.00:        Workshop v/ Marit H. haugseth, Sonja E. K. Jakobsen og Jan Henrik Sandberg

  • Hvordan skal NF jobbe sammen mot marin forsøpling frem til landsmøtet 2019
  • Aktiviteter og tiltak

Kl. 16.30:        Hva er veien videre? – Oppsummering v/Otto Gregussen