Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.09.2022

Reguleringstiltak kveite

Høring

Landsstyret i Norges Fiskarlag mener det er behov for et bedre kunnskapsgrunnlag om kveitebestanden. Vi krever derfor oppdatert kunnskap om hva som er et bærekraftig uttak i vårt høringssvar om kveitefiskeriet.

l høringsnotatet Forslag til reguleringstiltak i fisket etter kveite, som Fiskeridirektoratet har sendt på høring med svarfrist 15.september er det i alt ni forslag til reguleringstiltak i fisket etter kveite.

Bakgrunnen til høringen er at Fiskeridirektoratet vurderer gjeldene reguleringer til å ikke være tilstrekkelige for å sikre en videre positiv utvikling av kveitebestanden nord for 62°N.

Det vises blant annet til effektiviseringen i fisket etter kveite og den begrensede kunnskapen som finnes om bestanden. Norges Fiskarlag har også påpekt at vi mener det må prioriteres en økt forskningsinnsats på kveite fremover.

Vi tar med vårt svar knyttet til minstemål og røktingskrav i denne kortomtalen av vedtaket.

  • Du kan i sin helhet lese Landsstyrets svar i saken i vedlegget nedenfor.

Forslag 1 – økt minstemål
Norges Fiskarlag støtter ikke forslaget om at minstemålet økes fra 80 til 84 cm.

Fiskarlaget mener forslaget er lite hensiktsmessig ettersom kveita ikke tåler mye påkjenning, som igjen vil påvirke dyrevelferden negativt når fiskere må slippe kveita tilbake i havet. Det vises også til at det tas mye kveite over 80 cm som bifangst i torskefiskeriene, som vil gjøre denne bifangsten ulovlig. Fiskarlaget mener det bør vurderes å øke minstemålet fra 80 til 84 cm i fritids- og turistfisket, som fisker kveite året rundt.

Forslag 2 – Skjerping av røktingskravet
Norges Fiskarlag støtter ikke forslaget om innskjerpede røktingskrav. Direktoratet mener forslaget om annen hver dag trolig vil bidra til økt kvalitet på fisken. Fiskarlaget mener dagens røktingskrav på tre dager er tilstrekkelig for å oppnå god kvalitet. En innskjerping av røktingskravet må sees i sammenheng med sikkerhet til fisker og fartøy. Vi er bekymret for at de som fisker med de minste fartøyene ikke vil ha mulighet til å røkte redskapet så ofte av hensyn til vær og vind.

Vi har i vårt svar også påpekt at det er svært viktig at eventuelle nye reguleringer i fisket etter kveite blir gjenstand for en evaluering etter en gitt tid for å sikre at målsettingen om å sikre en lønnsom og bærekraftig bestand er ivaretatt.