Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.01.2018

Regulering av sei 2018

Nord for 62 °N

Norges Fiskarlag konstaterer med beklagelse at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har imøtekommet organisasjonens anbefaling om å gjeninnføre overreguleringsprinsippet som var gjeldende fram til og med 2016 i fiske etter sei med konvensjonelle redskaper.

Landsstyremøtet behandlet seireguleringene nord for 62 ° N 2018 i Landsstyremøtet 18. januar 2018, og fattet følgende vedtak:

Overreguleringsprinsipp konvensjonelle redskaper lukket gruppe

Norges Fiskarlag konstaterer med beklagelse at Nærings- og fiskeridepartementet ikke har imøtekommet organisasjonens anbefaling om å gjeninnføre overreguleringsprinsippet som var gjeldende fram til og med 2016 i fiske etter sei med konvensjonelle redskaper. Fiskarlagets anbefaling innebærer at avkortet overregulering (50 %) som følge av at største lengde på fartøyet er utenfor hjemmelslengdegruppen bare får virkning for hjemmelslengder under 11 meter. Fiskarlaget er også kjent med at Fiskeridirektøren anbefalte en slik modell for 2018 overfor departementet. Departementet har på nytt innført et avtakende avkortningsregime for alle reguleringsgruppene under 21 meter.

Norges Fiskarlag viser til en i 2017 foretok flere økninger av overreguleringene for å sikre at seikvoten skulle fiskes opp, Seikvoten i 2018 er 22 500 tonn høyere enn i 2017, noe som også taler for gjeninnføre et overreguleringsregime som både Norges Fiskarlag og Fiskeridirektoratet har anbefalt. Fiskarlaget anmoder derfor departementet snarest om å justere overreguleringsprinsippet i samsvar med forannevnte.

Kombinasjonsdrift/kvoteutnyttelser (konvensjonelle og seinot)
Norges Fiskarlag viser drøftingen på Reguleringsmøtet omkring kvoteutnyttelse for fartøy som driver kombinasjonsdrift og fisker sei både med konvensjonelle redskaper og med not. Videre konstaterer Fiskarlaget at Nærings- og fiskeridepartementet i presseomtale av 21.12.2017 bl.a. meddeler følgende:

«Når det gjelder problemstillingen knyttet til kombinasjonsdrift og kvoteutnyttelse for seinotfartøy som også har adgang til å delta med andre konvensjonelle redskap, er dette en sak departementet vil komme tilbake til på nyåret. Det er derfor ikke foretatt noen regelendringer for dette nå.»

Norges Fiskarlag ber om at kvoteutnyttelsesbestemmelsen (§ 29 i reguleringsforskriften) endres slik at fartøy som innehar både konvensjonell deltakeradgang og seinot deltakeradgang kan fiske respektive seikvoter fullt ut slik praksis har vært, uten at det kommer i strid med kvoteutnyttelsesbestemmelsen. Dette samsvarer også med Fiskeridirektørens tilrådning overfor departementet, hvor også konkret endring av ordlyd er foreslått.