Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.09.2017

Refordel i kystgruppen

Makrell 2017

Norges Fiskarlag tilrår refordeling i kystgruppens fiske etter makrell. Landsstyret har mandag oversendt vedtaket i saken til Fiskeridirektoratet.

Landsstyret i Norges Fiskarlag behandlet saken i et telefonmøte mandag 18. september og gjorde følgende vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til utviklingen i kystgruppens makrellfiske, hvor garn- og snøregruppen pr 18. september har en kvoteutnyttelse på 12,2 % og har en restkvote på ca. 14.500 tonn, mens notgruppen under 13 meter har en kvoteutnyttelse på 62,5 % og har en restkvote på 3.350 tonn.

I 2016 ble notgruppen under 13 meter stoppet (26.8.2016) i maksimalkvotefisket ut fra at gruppekvoten var oppfisket, mens også garn- og snøregruppen fisket tilnærmet opp sin gruppekvote, noe som skyldtes usedvanlig godt vær og fangstforhold i oktober. Forholdene ser ut til å være noe annerledes i år sammenlignet med fjoråret, og Fiskarlaget mener derfor ut fra foranstående at er nødvendig å foreta justeringer i reguleringsopplegget for begge forannevnte grupper.

Fiskarlaget tilrår følgende endringer i reguleringsopplegget:

  • Overreguleringsgraden i garn- og snøregruppen økes fra 55 % til 110 %, alternativt oppheves maksimalkvotene, men garanterte kvoter opprettholdes. Garantert kvote til fartøy på 15 meter og større i garn- og snøregruppen som fisker med no/trål beholdes uendret.
  • Overreguleringsgraden i notgruppen under 13 meter økes fra 70 % til 100 %

Norges Fiskarlag har også registret ønsker om å etablere en ad hoc driftsordning i garn- og snøregruppen for 2017, og har etter en totalvurdering kommet til at dette spørsmålet må vurderes nærmere. Det vises for øvrig til at Fiskarlaget jobber med en gjennomgang av reguleringsopplegget i kystgruppen med henblikk på forenklinger».