Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.01.2022

Prosjekt: Veiing om bord

Etterspurt av fiskerne

I samarbeid med salgslagene Norges Råfisklag og Fiskehav vil Fiskeridirektoratet kjøre et pilotprosjekt med veiing om bord for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk. Prosjektet er jobbet frem av fiskerne i Sør.

Fiskeridirektoratet går nå ut og ber i første omgang fartøy som allerede har vekt om bord om å melde seg som deltagere i prosjektet.

Det er altså snakk om et pilotprosjekt for fiskefartøy som leverer reker og fersk konsumfisk, der ressursregistrering og føring av seddel skjer basert på veiing av fangst om bord på fiskefartøyet.

Det er åpent for å søke om deltakelse for alle fartøy som oppfyller kravene som stilles.

Jobbet frem av fiskerne

Leder Lennart Danielsen i Fiskerlaget Sør har arbeidet for å få til en slik løsning de tre siste årene. Han sier det har vært en dialog mellom ham, fiskere i Sør, politisk ledelse i departementet og ledelsen i Fiskeridirektoratet.

En gruppe fiskere i Sør har også vært involvert i et innledende arbeid for å tilrettelegge for prosjektet.

– Vi er veldig godt fornøyd med at dette nå har kommet på plass og håper at vi kan få samlet gode erfaringer gjennom prosjektet, sier han og påpeker at det både er fiskere fra sør og fiskere som levere i Råfisklagets distrikt som har bedt om å få til et slikt prosjekt.

Økt kvalitet

Et hovedmoment for fiskerne i Sør har vært å bidra til en forenklende ordning knyttet til fangsthåndtering, siden fisken med dagens rutiner må veies inntil fire ganger. En ny ordning med veiing om bord vil bidra til at kvaliteten på fisken bli mye bedre, fordi fisken rett og slett tas i et færre antall ganger.

– Vi tror at dette både vil bidra til å opprettholde kvalitet, noe som gir bedre pris – samtidig som det også vil tilrettelegge for å forenkle kontrollen fra myndighetenes side, sier Lennart Danielsen.

Han forteller at de har en dialog med direktoratet for å bidra til å ytterligere forenkling av detaljer i kravspesifikasjoner i prosjektet. Dette er knyttet til noen tilbakemeldinger fra fiskere om at utlysningen fremstår detaljer og litt komplisert.

– Vi har en løpende dialog med direktoratet om dette og håper at det kan gjøres justeringer, sier han.

Lennart Danielsen sier han håper at minst fem til ti fartøy ønsker å delta slik at det kan legges et godt grunnlag for å høste erfaringer.

-Kanskje kan det også knyttes flere fartøy til etter hvert i prosjektet når vi har kommet godt i gang, sier lederen i Fiskerlaget Sør.

Generalsekretær Sverre Johansen sier vi fra Fiskarlagets side er grunnleggende positive til forenklende tiltak.

– Spesielt er det lett å være støttende til tiltak som fiskerne selv jobber frem. I denne saken handler det jo om en vinn-vinn-situasjon både knyttet til kvalitet, pris og kontroll. Det er vanskelig å være negativ til et slikt pilotprosjekt da, sier han.

Johansen understreker samtidig at Fiskarlaget som næringsorganisasjon er opptatt av at det ikke stilles for strenge krav ettersom det her er snakk om et utviklingsprosjekt.

Om pilotprosjektet

• Utlysning: Vekt om bord (pdf, 288 kB)

Støtten fra direktoratet vil primært gå til oppgradering av marine vekter som allerede er i bruk om bord på fartøyene, for å imøtekomme kravene som stilles i utlysningsteksten og skaffe til veie erfaring med denne praksisen.

Utlysningen skjer i samarbeid med Norges Råfisklag og Fiskehav.

For mer informasjon eller spørsmål, kan programkoordinator, Ole Høstmark kontaktes per e-post – ole.hostmark@fiskeridir.no.

Fakta om prosjektet

De to salgslagene har fått adgang til å benytte administrativt inndradde midler til å finansiere hele eller deler av prosjektet. Det skal settes klare krav til veiesystemene som aktørene skal benytte. Aktørene gis anledning til å benytte ulike veiesystemer, og skal blant annet sende løpende vektdata til Fiskeridirektoratet via API gjennom hele prosjektet. 

Utlysningen ses på som en tilskuddsordning for å skape innovasjon og erfaring med bruk av marine vekter som grunnlag for seddelføring, hvor alle relevante interessenter gis anledning til å søke midler for deltakelse. 

Svarfrist for fartøy som ønsker å delta er satt til 15. februar 2022, med tildelingsfrist 30. april.

Varighet for pilotprosjekt er to år – frem til 30. april 2024, med mulighet for ett års forlengelse etter avtale. Siste frist for oppstart av prosjektet 1. september 2022 Rapport og gjennomgang med Fiskeridirektoratet og salgslag er satt til 1. juni 2024.

FangstID

Prosjektet er en del av FangstID-programmet, som har som mål å benytte nye teknologiske løsninger for å flytte ressursregistreringen så tett opp mot ressursuttaket som mulig.

Prosjektet knyttes ikke opp mot fartøystørrelse eller landingstidspunkt, men stiller krav til søkerne som må oppfylles for å kunne delta i prosjektet. Detaljer om dette kan leses i utlysningsteksten (se lenke over).