Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2018

Potensial for økt verdiskaping

Rapport: «Havnæringene i Nord»

Organet «Faglig forum» har fått presentert en ny rapport fra SINTEF om vekstpotensialet i nordområdene. Rapporten «Havnæringene i Nord» ble lagt frem og diskutert i et møte i Fiskarlagets lokaler.

Rapporten fra SINTEF er bestilt av LO, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmannsforbund, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Næings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund, Norsk Sjøoffisersforbund, Norsk Industri, Norsk rederiforbund og Norsk olje og gass.

Hovedhensikten med å få presentert denne rapporten for Faglig forum for forvaltningsplanene og Fiskarlaget var i følge Norsk olje og gass å understreke verdiskapingspotensialet for næingene i nord. Fiskarlaget var vertskap for anledningen og nesten alle som er representert i forumet fikk til å stille i møtet.

Faglig forum er en rådgivende gruppe i arbeidet med helhetlig og økosystembasert havforvaltning. Forumet har ansvar for å utarbeide det samlede faglige grunnlaget for oppdateringer og revideringer av forvaltningsplanene. Arbeidet gjøres i samarbeid med gruppen for overvåking av de marine økosystemene (Overvåkingsgruppen).

Faglig forum består av:

20181206 Rapport foramlingen

Bildetekst                                                                                                                              

Møtedeltagerne samlet i bulk med fra venstre: Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Norsk olje og gass), Jan Henrik Sandberg (Norges Fiskarlag), Kåre Heggebø (Norges Fiskarlag), Paul Gustav Nyland (Kystverket), Sonja Elin Kleven Jakobsen (Norges Fiskarlag), Gorm Breimo (SINTEF), Turid Øygard (Norsk olje og gass), Torgeir Stordal (Oljedirektoratet), André Jensen (Oljedirektoratet), Anne Langaas Gossé (Miljødirektoratet), Anne Kjos Veim (Fiskeridirektoratet), Hanne-Grete Nilsen (Miljødirektoratet), Trond Arne Halvorsen (OIjedirektoratet), Cecilie von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt), Børge Holte (Havforskningsinstituttet) og Liv Tone Robertsen (Miljødirektoratet).

Viktig med dialog

Saksansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen sier det er viktig for Norges Fiskarlag å ha en god dialog med de andre havnæingene som er brukere av de samme havområdene som oss for utøvelse av sin næingsvirksomhet. Dette er for at vi skal kunne gi så gode innspill som mulig om ivaretakelse av fiskeriinteressene i disse områdene.

«Havnæingene i Nord» viser status og utviklingstrekk for næingene i nord og drar opp utviklingstrekk for sysselsetting og verdipotensial for en rekke aktuelle næinger.

Du kan lese rapporten her (ekstern link)

Forvaltningspalnene

Norges Fiskarlag har ikke medvirket eller hatt innspill til SINTEFs rapport, og vil komme med selvstendige innspill i den pågående prosessen med Forvaltningsplanene for Barentshavet/Lofoten.

De to første delrapportene til faglig grunnlag for revisjon og oppdatering av forvaltningsplanene for havområdene er for øvrig lagt ut på Havforum.no med kommentarfrist 16.desember i år. Det er rapport om økosystemtjenester og rapport om gjennomføring av tiltak, begge for Barentshavet/Lofoten. Norges Fiskarlag vil her som nevnt gi egne innspill til dette arbeidet.