Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.09.2015

Positiv til vern

Fiskerne vil høres bedre

Fiskarlaget er i hovedsak positiv til forslaget om vern av kystområder i Arendal, Grimstad og i Tvedestrand. De foreslåtte vernegrenser og verneforskrifter vil ikke legge vesentlige hindringer for dagens yrkesfiskerier.

Norges Fiskarlag har sammen med Fiskerlaget Sør gitt høringssvar i saken og slår fast at et strengere vern av viktige gyte- og oppvekstområder vil kunne være positivt for fiskeriene. Med bakgrunn i det støtter Fiskarlaget opp om vern av Raet nasjonalpark og Hove og Søm landskapsvernområder.

Norges Fiskarlag skriver i det vedlagte høringssvaret (under) at organisasjonen ser fram til et nært og konstruktivt samarbeid i den videre prosessen. Det bemerkes også i høringssvaret at fiskerne har unik kjennskap til forholdene langs kysten.

«I store trekk har det vært en god prosess i arbeidet med verneforslaget for Raet nasjonalpark, særlig i oppstartfasen. Vi konstaterer at fiskerne/fiskerorganisasjonene verken fikk plass i styringsgruppa eller prosjektgruppa (her var kun politikere og offentlige etater representert). Fiskerne fikk allikevel anledning til å delta i en av de uformelle referansegruppene. I det videre arbeidet med nasjonalparken anbefaler vi en liknende organisering som for Jomfruland nasjonalpark. Her var det et tett samarbeid med Telemark Fiskerlag gjennom hele prosessen, i tillegg til at Telemark Fiskerlag hadde fast plass i prosjektgruppa.»

Les hele høringssvaret under.