Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.02.2018

Politisk møte om næringen

Pressemelding

Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord møtte onsdag Næringskomiteen på Stortinget for å rette søkelyset mot kystfiskeflåten og betydningen denne har for fiskeindustrien. Etter møtet har vedlagte pressemelding blitt sendt ut.

Kystfiskeflåten og fiskeindustrien er avhengig av hverandre – og avgjørende for kysten

-Når fremtidens kvotesystem nå skal utformes er det helt sentralt at Stortinget sikrer at vi også i fremtiden har en variert kystfiskeflåte. Det betyr blant annet at Finnmarksmodellen, som nettopp skal sørge for en differensiert flåte, må videreføres. Liberalisering av kvotesystemet må balanseres mot mekanismer som sørger for en utvikling som både fiskerne, fiskeindustrien og kysten er tjent med, sier Roger Hansen, leder i Fiskarlaget Nord.

Sjømat Norge og Fiskarlaget Nord møtte i dag Næringskomiteen på Stortinget for å rette søkelyset mot kystfiskeflåten og betydningen denne har for fiskeindustrien. Det skjer store endringer i fiskerinæringen, og det er viktig at denne utviklingen ikke medfører uønskede konsekvenser som vanskelig lar seg reversere. Regjeringen har varslet at den vil legge frem en melding til Stortinget om kvotesystemet, og det er viktig at Stortinget har god forståelse for problemstillingen.

-Kystfiskeflåten sørger for lokale leveranser av fersk fisk, og er en bærebjelke for fiskeindustrien i Nord-Norge. Samtidig er fiskeindustrien avgjørende for å opprettholde en stor og differensiert kystfiskeflåte. Kvotesystemet må derfor ta hensyn til både fiskerne og fiskeindustrien, sier leder for Bransjegruppe industri i Sjømat Norge, Arne E. Karlsen.

Dagens kvotesystem og regelverk medfører økt eierskapskonsentrasjon og at kvoter overføres til stadig større fartøy. Effektivisering og fornying er like viktig i kystfiskeflåten som i andre deler av norsk næringsliv, men fremtidens kvotesystem må legge til rette for både små og store fiskebåter. Videre må fiskeindustriens behov for tilgang på råstoff ivaretas på en god måte.

-Utviklingen i fiskeflåten har stor påvirkning på fiskeindustrien. Vi ser også at dagens utvikling over tid vil utfordre kystfiskeren og den fiskereide fiskeflåten. Dette er saker Fiskarlaget Nord lenge har vært opptatt av, og diskusjonen om fremtidens fiskeflåte må handle om mer enn strukturkvoter og kvotetak, sier Roger Hansen.

-Fiskeindustrien er opptatt av at det er tilgjengelig råstoff til rett tid, forutsigbare leveranser og like konkurransevilkår. For å skape større verdier fra fiskeressursene må vi også i fellesskap klare å heve råstoffkvaliteten, og industrien må ta vare på kvaliteten gjennom lønnsom bearbeiding av råvarene. For å lykkes med dette trenger vi større bevissthet og kunnskap om sammenhengen mellom fangstmengde og fangstkapasitet – både for den enkelte fartøy og for industrien på land. Dette er noe vi vil følge opp fremover, sier Arne E. Karlsen.

-Kystfiskeflåten og fiskeindustrien har felles interesser på en rekke områder. Det handler om å opprettholde et mangfold som sikrer landinger av fisk som svarer på landindustriens behov og bidrar til økt bearbeiding og verdiskaping i Norge, sier Roger Hansen.