Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.04.2017

Pliktsystemet i Stortinget

Deltar i høringen

Fiskarlaget er en av deltagerne når Næringskomiteen i Stortinget tirsdag holder høring om Pliktsystemet for torsketrålere. Høringen sendes for øvrig på Stortingets nett-TV.

Fiskeriminister Per Sandberg la i mars frem regjeringens pliktmelding. Regjeringen vil avvikle tilbudsplikten, bearbeidingsplikten og aktivitetsplikten. Se hele meldingen fra regjeringen her (link)

Se høringen, med i alt 17 innlegg, på Stortingets nett-TV fra klokken 13:35 tirsdag 4. april (link) 

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen deltar i høringen sammen med økonomisjef Erling Holmeset og vil i høringen synliggjøre at Norges Fiskarlag deler regjeringens syn om de uheldige og negative sidene ved pliktsystemet, og støtter ønsket om å oppheve dette.

Norges Fiskarlag mener fortsatt at forutsetningen for at fiskeindustribedrifter skal eie trålere etter dispensasjon fra deltakerloven, er at det faktisk drives fiskeindustri basert på de rettigheter som er tildelt. Imidlertid må det være mulig å gjøre tilpasninger i antallet bedrifter og bearbeidingsformer for å oppnå lønnsom drift i fiskeindustrien.

Riktig å kompensere

I regjeringens forslag foreslås det at næringen må kompensere for fordelen som oppnås ved en avvikling av pliktene. Regjeringen foreslår å avvikle tilbudsplikten som en frivillig ordning, mot en samlet økonomisk kompensasjon på 100 millioner kroner.

Norges Fiskarlag mener at det er riktig å kreve kompensasjon for bortfallet av også denne plikten.

Bryter forutsetninger

Norges Fiskarlag har drøftet saken om pliktsystemet i Landsstyret og i et vedtak om saken som overleveres Næringskomiteen i forbindelse med høringen understrekes det at regjeringens forslag til omfordeling av kvoter mellom fartøygrupper bryter med de forutsetninger som har vært lagt til grunn av en samlet næring.

I vedtaket heter det blant annet at:

«Stabil og forutsigbar fordeling av ressurser har vært og er fortsatt en forutsetning for at fiskerne selv kan ta risikoen knyttet til sammenslåing av kvoter for å oppnå en langsiktig og bærekraftig kapasitet og økonomi i fiskeflåten. Det har vært bred politisk enighet om dette i en lang periode. En eventuell fjerning av leveringspliktene vil gjøre det nødvendig å korrigere for to fundamentale forhold. Det ene forholdet er at de rederiene som omfattes får kvoterettigheter som får en langt høyere verdi enn om de samme rettighetene var tillagt leveringsplikter. Dette kan kun korrigeres ved at det betales et vederlag til staten som reelt sett kompenserer for den fordelen som dette innebærer.

Det andre forholdet som må korrigeres er de samfunnsmessige konsekvensene som bortfall av leveringsplikter får for de samfunn som har basert sitt næringsliv på tilførsel av disse ressursene.

Norges Fiskarlag mener at økonomiske virkemidler i form av næringsfond eller direkte tiltak mot de berørte samfunn vil være et mer målrettet tiltak enn omfordeling av kvoter til en hel landsdel.

Det er etter Norges Fiskarlags oppfatning nødvendig at det etableres en sammenheng mellom det som ytes som kompensasjon for bortfalte forpliktelser, og det bidrag som bør ytes til de samfunn som mister sin tilgang til dette råstoffet. Bidrag til de berørte kystsamfunn, og vederlaget for avvikling av pliktene må være av en slik størrelse at det korrigerer for den totale verdien av konsesjonene og de totale ulempene for de berørte samfunn.

Norges Fiskarlag vil også understreke at disse landanleggene har hatt stor betydning også for kystfiskeflåten. Norges Fiskarlag mener at regjeringens forslag til endring av gjeldende fordeling til kystgruppen uten spesifikke krav til hvor det skal leveres eller når levering kan finne sted ikke vil bidra til å skape den effekt som var intensjonen med trålernes plikter.

Hvis man skulle bestemme at kvantum skal omfordeles, må dette i tilfelle tilfalle alle kystfiskefartøy, men med en forpliktelse til å levere i de tre nordligste fylkene.»