20.04.2023

Jan Henrik Sandberg

Jan Henrik Sandberg han vært ansatt som seniorrådgiver i Fiskarlaget siden 2011, med ansvar for forskning, areal- og miljøsaker i kystsonen.

Jan Henrik har fagansvar for disse saksområdene:

 • Sameksistens med andre næringer og interesser
 • Planlegging og forvaltning i kystsonen
 • Konsekvensutredninger
 • Forskningspolitikk
 • Marint arealvern
 • Forurensning og sjømattrygghet
 • Marin forsøpling
 • Klimatilpasning og CO2-utslipp
 • Marine kartlegginger
 • Forholdet til nasjonale/regionale nærings-, plan- og miljøstrategier
 • Forvaltningsplaner for havområdene