Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.08.2019

Påvirker inntektene

Mannskap om kvotemeldingen

Innføring av kvotebeholdningsordningen er i realiteten innførsel av ressursrentebeskatning. Dette skriver styreleder Jan Petter Børresen i Mannskapsseksjonen i Fiskarlaget i dette innspillet.

Kvotemeldingen påvirker mannskapets inntekter og jobbsikkerhet

Kvotemeldingen foreslår å endre dagens rammebetingelser for alle norske fiskere. Selv om det er flere uavklarte forhold, er det klart at forslaget til omlegging vil kunne få negative virkninger for de ansatte. Dette burde vært belyst bedre.

Mannskapsseksjonen er skeptisk til forslaget om å flytte kvotegrunnlag fra fiskebåtene til en ny utleieordning, innføring av konvertering av strukturkvoter og innføring av ressursrente.

De norske tariffavtalene i fiskerisektoren, er basert på lottprinsippet. Den felles verdiskapingen skal deles ut fra den innsatsen hver av partene yter. Reder skal ha avkastning for båt og bruk, mannskapet for sin arbeidskraft. Fordelingen er enkel: Bruttoverdien av det som bringes på land, med fradrag av avtalte felleskostnader, skal deles etter en på forhånd omforent brøk. 

Alle dagens avtaler om lottfordeling mellom båt og mannskap, enten det man snakker om arbeidsavtaler eller tariffavtaler, er basert på at båteier har rett til å fiske en andel av fiskeriressursene. Avvikes dette utgangspunktet, vil det få konsekvenser for mannskapets lønn.

Ansatte må i dag avstå deler av sin avtalte andel av fellesfangsten hvis båteier har utgifter til leie av ekstra fiskekvoter i tillegg til de som tilhører båten de er ansatt på. Det medfører at forslaget om å flytte fiskerettigheter fra den enkelte båt til en statlig utleiebeholdning, vil medføre at de ansattes lønn reduseres. For det første vil redusert driftsgrunnlag på båten medfører redusert delingsfangst. For det andre vil innleie av tilleggskvoter fra en kvotebeholdning, medføre nye leieutgifter som inngår som fellesutgift ved lottberegningen. Mannskapet vil med andre ord tape inntekter to ganger ved en slik løsning.

Nykonstruksjonen «konvertering av strukturkvoter» er en ordning hvor båteier gir fra seg dagens strukturkvote, mot å få en konvertert strukturkvote med 15 års løpetid. For båteier er det lagt opp til et økonomisk nullspill, men en forlengelse av løpetiden av de strukturerte kvoter, vil medføre redusert lott for de ansatte.

Innføring av kvotebeholdningsordningen, er i realiteten innførsel av ressursrentebeskatning. Frem til i dag har det vært enighet at en mulig ressursrentebeskatning skulle ramme rederier med ekstrem god avkastning.  Forslag vil medføre at ressursrenteskatt innkreves i form av en leieavgift fra alle rederier, uten å ta hensyn til rederienes økonomi.

Dette forslaget har to uheldige sider. For det første medfører dette en generell økt beskatning av alle rederier, noe som vil kunne medføre utarming av disse og vil over tid sette gode arbeidsplasser i fare. I tillegg sendes en ikke uvesentlig del av ressursrentebeskatningen til et uskyldig mannskap på grunn av lottsystemet i fiskeriene.