Tariffseksjonene

Tariffsystemet i fiskerinæringen
- Mannskap og Båteierseksjonen
Tariffsystemet i fiskerinæringen

Fiskarlaget har etablert et eget tariffsystem. Det er gjort ved opprettelse av to tarifforganisasjoner, Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen, som skal ivareta interessene til ansatte fiskere og båteiere som har mannskap i sin virksomhet.

Mannskapsseksjonen og Båteierseksjonen er organisert slik at de tilfredsstiller arbeidstvistlovens regler og er to individuelt selvstendige og uavhengige tarifforganisasjoner.

Fiskerioverenskomsten er fremforhandlet mellom Båteierseksjonen og Mannskapsseksjonen. Tarifforhandlinger hvert annet år sørger for at den blir jevnlig revidert og tilpasset utviklingen i næringen og samfunnet.

Lønnssystemet er basert på lott. Lott betyr at hver fisker skal ha en andel av de verdier som i fellesskap skapes på sjøen. Dette gjøres ved at det er forhandlet frem tabeller som viser hvor mye mannskapet skal ha i prosent av fangstverdien etter at forhåndsavtalte fellesutgifter er betalt.

Avtalen åpner ikke opp for fastlønn, men enkelte stillinger om bord, gir rett til hyre i tillegg til den ordinære lotten. Hyren er normalt et fastsatt kronebeløp pr. dag den ansatte utøver sin jobb på båten.

Det skal foreligge en skriftlig arbeidsavtale når man mønster på. Det er viktig at denne klargjør om man har oppgjør for hver enkelt tur eller sesong med jobber, eller om man får betalt ut fra dagsverk. Ved dagsverksavlønning får de ansatte betalt for hvor mange dager de er om bord i løpet av en driftsperiode. Lengden på driftsperioden skal fremgå av arbeidsavtalen.

Tariffavtalen har blant annet bestemmelser om ansettelse og oppsigelse, oppgjør og forskudd på lønn, forsikringsordninger, lærlinger og rekrutteringsstillinger mv.

Fiskerioverenskomsten omfatter alle båtstørrelser og brukstyper som ikke tilhører den tradisjonelle havflåten som er organisert gjennom Fiskarlagets gruppeorganisasjon for den havgående flåten, Fiskebåt.

Fiskebåt har en egen tariffavtale for de største havgående fiskefartøyene. Denne er inngått med Norsk Sjømannsforbund, Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.