Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.03.2022

Opphever bifangstregel

Vi ble imøtekommet

Fiskeridirektøren har onsdag imøtekommet Fiskarlagets forespørsel om at fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse gis anledning til et direktefiske etter sei.

Sist fredag behandlet Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag saken og henstilte om at bifangstregelen på 49% ble opphevet innenfor gjeldende maksimalkvotetak og gruppekvote. 

Fiskarlagets ønske om å åpne opp for et slikt direktefiske var lav fisketakt, flere av fartøyene i gruppa driver med reketråling og de ser nå etter alternativ fiskerier grunnet rekas biologi, med skallskifte og derav redusert kvalitet og manglende inntjeningsgrunnlag grunnet svært høye drivstoffpriser. 

Fiskarlaget pekte i vårt innspill på at vi ønsker å legge til rette for at kombinasjonsfartøy i større grad kan utnytte seiressursen i Nordsjøen og Skagerrak i en svært vanskelig driftssituasjon. 

Dette er altså i dag gjort gjeldene av direktoratet ved at det er åpnet for et direktefiske.

Forskriften har trådt i kraft fra og med onsdag.