Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.05.2018

Opphev leieskipperforbudet

Vedtak i Fiskarlaget

Norges Fiskarlag har bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å oppheve leieskipperforbudet i kystgruppens fiske etter blåkveite for 2018.

Norges Fiskarlag har mandag bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å oppheve leieskipperforbudet i blåkveitefisket for 2018. Av hensyn til at første periode i kystgruppen fiske etter blåkveite starter opp allerede førstkommende fredag, 1. juni, ber Fiskarlaget om en snarlig og positiv avklaring fra departementet.

Les hele vedtaket her:

ANMODNING OM OPPHEVELSE AV LEIESKIPPERFORBUDET I FISKET ETTER BLÅKVEITE I KYSTGRUPPEN.

Arbeidsutvalget i Norges Fiskarlag behandlet ovennevnte sak i møte 28. mai og fattet slikt vedtak:

«Norges Fiskarlag viser til diskusjoner og prosesser som pågikk høsten 2017 vedrørende spørsmålet om å etablere et forbud mot leieskipper i åpne fiskerier. Dette hadde sitt utspring fra åpen gruppe torsk, hyse og sei nord for 62°N, men ble i prosessen generalisert, slik at leieskipperforbudet omfatter alle kystfiskerier hvor hele eller deler av flåten er adgangsregulert gjennom vilkår i deltakerforskriften for 2018.

Behovet for unntak fra leieskipperforbudet i åpne fiskerier meldte seg tidligere i vinter, jfr. landsstyrets vedtak av 17.1.2018, hvor det heter som følger:

«Norges Fiskarlag støttet myndighetens forslag om å avvikle adgangen til å kunne benytte leieskipper om bord i fartøy som deltar i åpne fiskerier. Utgangspunktet for denne diskusjonen var fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°N, hvor man bl.a. hadde registrert en utvikling av proformaeierskap i båter som fisket torsk i åpen gruppe, for derved å kunne fiske flere torskekvoter. Dette har således bidratt til økt press på kvoterammene i åpne grupper, særlig torsk. I ettertid ser vi at en generell avvikling av leieskipperadgangen i åpne fiskerier (grupper) har ført til flere utilsiktede konsekvenser, hvor tradisjonelle fiskemønstre med leid/lånt fartøy som har pågått over flere år nå har blitt ulovlig. Dette var ikke intensjonen med denne innstrammingen. Dette gjenspeiles også delvis ved at myndighetene allerede har tatt inn dispensasjonsadgang som omfatter noen angitte typetilfeller.

Norges Fiskarlag kjenner til ytterligere flere konkrete typetilfeller som omfattes av leieskipperforbudet, herunder fisket etter lodde i kystgruppen.

Ut fra at det har oppstått flere utilsiktede effekter av det generelle forbudet mot bruk av leieskipper i åpne grupper (fiskerier) finner Norges Fiskarlag det påkrevd å gjennomgå denne saken på nytt, og ber i denne forbindelse om et snarlig møte med Nærings- og fiskeridepartementet og Fiskeridirektoratet om saken.»

Det vises til at Fiskarlaget hadde et oppfølgende møte med departementet om dette spørsmålet 6.2.2018, hvor flere fiskerier ble drøftet, også blåkveite. Departementet meddelte 12.2.2018 at de opphevet det såkalte leieskipperforbudet i åpen gruppe i fisket etter lange og brosme og i fisket etter lodde.

I forbindelse med forberedelser til oppstarten av blåkveitefisket i kystflåten har spørsmålet om leieskipperforbudet på nytt blitt aktualisert.  I § 35 i deltakerforskriften for 2018 framkommer det tydelig at under utøvelse av fangst av blåkveite må eier selv være høvedsmann om bord i fartøyet. Norges Fiskarlag erkjenner imidlertid at kunngjøring og vurderinger rundt konsekvenser av leieskipperforbudet i åpne grupper ikke har vært godt nok, da mange av aktørene i næringen har betraktet blåkveitefisket i kystgruppen som et «ikke lukket fiskeri» (lukket for båter større enn 28 meter), og at det således ikke skulle bli omfattet leieskipperforbudet på samme måte som f.eks. torsk, hyse og sei nord for 62°N, hvor fisket er lukket for alle fartøystørrelser.

Å måtte ty til nye justeringer av regelverket som vedrører leieskipperforbudet i åpne grupper/fiskerier kan virke noe uheldig, men Norges Fiskarlag har likevel etter en helhetsvurdering kommet til at en vil anmode Nærings- og fiskeridepartementet om også å oppheve leieskipperforbudet i kystgruppens fiske etter blåkveite for 2018. Dette ut fra at flere kystfartøy som har tradisjoner i dette fisket som en del av sitt driftsgrunnlag (i lukkede fiskerier, hvor leieskipper og mannskapsturnuser inngår i driftsmønsteret), blir utestengt fra blåkveitefisket med gjeldende regel.

Av hensyn til at første periode i kystgruppen fiske etter blåkveite starter opp allerede førstkommende fredag 1. juni 2018 bes det om en snarlig og positiv avklaring fra departementet.

Norges Fiskarlag legger til grunn at det foretas en grundig evaluering og vurdering av leieskipperforbudet i åpne grupper/fiskerier i forbindelse med fastsettelsen av deltakerforskriften for 2019, slik for øvrig departementet bemerker i sin pressemelding av 12.2.2018»