Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.03.2019

Oppdatert Brexit-info

Fra Fdir: EU-sonen

Fiskeridirektoratet har kommet med en oppdatert informasjon til aktører med fiskeriinteresser i EU-sonen når det gjelder eventuelle konsekvenser av Brexit i britisk farvann.

Vi gjengir her i sin helhet informasjonsskrivet som har kommet fra direktoratet.

«Fiskeridirektoratet viser til første informasjonsskriv som ble formidlet til relevante aktører 18. februar 2019. Det ble bla. gjort rede for hvilke forberedende prosesser norske og britiske fiskerimyndigheter har iverksatt for å opprettholde fiskeriaktiviteten i hverandres soner dersom Storbritannia trer ut av EU 29. mars uten en uttrekningsavtale («hard» Brexit).

EU har 21. mars tilbudt Storbritannia en forlengelse av artikkel 50 i Traktaten om Den Europeiske Union og Storbritannia. Under forutsetning av at Storbritannia og EU ikke blir enige om en uttrekningsavtale vil Storbritannia dermed tre ut av EU 12. april.

Direktoratet ber aktuelle aktører om å merke seg følgende:

ERS og VMS

Arbeidet med å utarbeide bilaterale avtaler mellom Norge og Storbritannia om utveksling av posisjonsdata (VMS) og fangst- og aktivitetsdata (ERS) nærmer seg sluttfasen. Avtalene vil legge til rette for at fangst- og aktivitetsdata fra norske fartøy som opererer i britisk farvann automatisk utveksles med Storbritannia.

I ERS-avtalen med Storbritannia vil det opprettes en ny sone (GBR) som fartøyene må ta høyde for. Ut over dette vil den nye avtalen i all hovedsak samsvare med avtalen som i dag gjelder mellom Norge og EU. Det er likevel noen nye elementer. Bla. er kontrollområdene for kolmule designert som «entry» eller «exit»-områder, og det er lagt til et nytt kontrollområde i ICES område 6.

For øvrig minner direktoratet om at leverandørene av ERS-software er i prosess med å oppdatere ERS-programvare. Aktuelle fartøy må kontakte sin ERS-leverandør (Dualog, IFisk eller Trackwell) for installasjon av oppdatert programvare. Dersom programvaren ikke oppdateres vil ikke fartøyet ha adgang til å fiske i britisk farvann etter 12. april om det blir en «hard» Brexit.

Lisenser

Som nevnt i informasjonsskrivet 18. februar blir det en del endringer fra systemet som i dag gjelder mellom Norge og EU. Alle fartøy, inkludert fartøy under 200 BT, må søke om lisens for å kunne operere i britisk farvann etter 12. april.

Lisenssøknad må sendes til Fiskeridirektoratet. Søknadsskjema er lagt ut på Fiskeridirektoratets hjemmeside:

Direktoratet vil videresende søknaden til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UKSIA). UKSIA vil sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den Fiskeridirektoratet 

Direktoratet vil videresende søknaden til relevant myndighet i Storbritannia, som er United Kingdom Single Issuing Authority (UKSIA). UKSIA vil sende et lisensdokument til eiere av hvert enkelt fartøy som innvilges lisens. Lisensdokumentet vil bli tilsendt elektronisk til den e-postadressen som oppgis på søknadsskjemaet. Dersom lisenssøknaden avslås vil UKSIA oppgi årsaken til dette.

Fiskeridirektoratet anmoder fartøy som planlegger å fiske i britisk sone i april 2019 om å sende lisenssøknad før 5. april. Lisenssøknader som blir sendt etter denne datoen behandles av UKSIA etter 12. april.

Krav om IMO-nummer

Storbritannia har signalisert at det kan bli stilt krav om at alle fartøy (over 12m) som opererer i britisk farvann må ha IMO-nummer (International Maritime Organization). På hvilket tidspunkt et slikt krav vil bli gjort gjeldende for norske fartøy er imidlertid ikke avklart. Fiskeridirektoratet anbefaler likevel at alle norske fartøy som har planer om å operere i britisk farvann etter 12. april søker til rett myndighet om å bli tildelt IMO-nummer.»