Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.06.2017

Ønsket driftsordning

Departementet sier nei

Nærings- og fiskeridepartementet har tirsdag bestemt at det ikke innføres en driftsordning i havfiskeflåten. Norges Fiskarlag har ønsket en slik ordning og Landsstyret behandlet også saken i et møte tirsdag.

I en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet vises det til at saken har vært på høring og departementet sier følgende:

» På bakgrunn av dei høyringsfråsegnene som har kome inn, er det bestemt at det ikkje vert innført ei slik ordning no.

– Forslaget hadde som siktemål å gje fiskeflåten høve til større fleksibilitet. Høyringsfråsegnene syner at det ikkje er særleg etterspurnad etter ei slik ordning. Vi har difor bestemt at dette ikkje vert innført no, seier fiskeriminister Per Sandberg, som legg til at departementet vil kome attende til spørsmålet om kva slags kvote-ordningar vi skal ha, og då også spørsmålet om ei driftsordning som skissert i høyringsbrevet, i samband med oppfølginga av høyringa om framlegga frå Eidesen-utvalets si utgreiing i NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem.

Fiskarlagets svar

Høringsfristen i saken var 9. juni, da også Fiskarlaget skulle behandlet saken. Møtet ble imidlertid utsatt til tirsdag 13. juni og istedet for realitetsbehandling har Landsstyret tirsdag gjort følgende vedtak i saken:

«Norges Fiskarlag tar til etterretning at Nærings- og fiskeridepartementet i dag 13. juni 2017 har meddelt at regjeringen ikke vil innføre driftsordning i havfiskeflåten, slik som foreslått i departementets høringsnotat. Det har framkommet ulike syn på høringsforslaget, og flere av Fiskarlagets medlemslag har lagt ned mye arbeid i behandlingen av denne saken, noe som bl.a. har ført til at vi har måttet overskride høringsfristen med 2-3 dager, noe departementet var kjent med. Departementet viser til at spørsmålet om en driftsordning vil bli tatt opp til ny vurdering i forbindelse med oppfølgingen av Eidesen-utvalgets innstilling.

Norges Fiskarlaget vil påpeke at det er nå i perioden fram til det foreligger avklaringer fra Stortinget i de sentrale strukturspørsmålene som er foreslått i Eidesen-utvalget, at både havfiskeflåten og kystflåten har behov for en slik midlertidig driftsordning.»

Fakta:

  • Forslaget om en midlertidig driftsordning for havfiskeflåten ble sendt ut i påvente av et nytt kvotesystem.
  • Forslaget går ut på å samle flere kvoter på et fartøy( struktur) uten å måtte kondemnere et fartøy og uten å måtte oppgi permanent alle tillatelser som er tildelt for fartøyet. Fartøyet må imidlertid tas ut av fiske.
  • Høringen la opp til at det ble satt en sluttdato for ordningen til 31. desember 2020.