Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.09.2014

Ønsker fjordlinjeklargjøring

Oppfølging etter landsstyremøte

Norges Fiskarlag har i et brev bedt Nærings- og fiskeridepartementet om å klargjøre og stramme inn mandatet til Fjordfiskenemnda. I brevet vises det til at enkelte av medlemmene synes å ha ambisjoner om at nemnda skal behandle, og ha synspunkter på ethvert fiskerispørsmål, også i saker utenfor det geografiske virkeområdet for nemnda.

Norges Fiskarlag har sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet med følgende ordlyd:

«VEDRØRENDE FJORDLINJEREGULERINGENE – VARIGHET AV ETABLERTE UNNTAK – FJORDFISKENEMNDAS ROLLE MV

Norges Fiskarlag viser til organisasjonens tidligere engasjement og innspill knyttet til fjordlinjeregimet som ble innført med virkning fra 26. januar 2013, senest kontakter med departementet i sommer knyttet til å få endret bestemmelsene for fiske etter makrell.

Fiskarlaget legger til grunn at de etablerte unntakene i fjordlinjereguleringene som organisasjonen har fått gjennomslag for hos myndighetene er å betrakte som minimumsløsninger, da berørte aktører/fartøy fortsatt ikke finner gjeldende unntak tilfredsstillende. Fiskarlaget vil videre påpeke at tradisjonelle fiskerier med fartøy større enn 15 meter fortsatt er helt utestengt fra sine tidligere fiskeområder (garn- og linefiske etter bl.a. sei og annen hvitfisk, herunder kveite). Fiskarlaget forventer at departementet også finner unntaksløsninger (kyst- og fjordområder i Troms og Finnmark) for sistnevnte fiskerier, da disse aldri har opplevd å fortrenge mindre fartøy under 15 meter.

Etter at myndighetene gradvis lyttet til organisasjonen og innførte unntak fra fjordlinjereguleringene utover i 2013, har varigheten av unntakene vært tidsbegrenset, og da med noen måneder av gangen. Gjeldende unntak har varighet ut september 2014. For flåten som skal forsøke å planlegge sine fiskerier er det svært ugunstig å forholde seg til slike kortvarige unntaksperioder. Norges Fiskarlag anmoder derfor om at departementet forlenger unntaksbestemmelsene i § 33d i utøvelsesforskriften inntil videre (uten å sette utløpsdato), så snart som mulig og før gjeldende unntaksperiode utløper. Unntakene må stå fast inntil det er funnet et varig unntaksregime, etter at saken bl.a. har vært gjenstand for en helhetlig behandling i Fjordfiskenemnda og undergitt en ordinær høring i næringen, og til slutt en avgjørelse i departementet.

Avslutningsvis vil Norges Fiskarlag anmode departementet om å klargjøre og stramme inn mandatet til Fjordfiskenemnda, da det synes som enkelte av medlemmene har ambisjoner om at nemnda skal behandle, og ha synspunkter på ethvert fiskerispørsmål, også i saker utenfor det geografiske virkeområdet for nemnda (de tre nordligste fylkene). Fiskarlaget viser også til debatten som pågår rundt offentligheten rundt nemndas arbeid, og ber departementet avklare dette. For øvrig opprettholder Fiskarlaget fortsatt kravet om å ha en egen representant i nemda, og mener dette er legitimt ut fra at de aller fleste saker som behandles i nemnda i all hovedsak berører fiskeflåten.

Norges Fiskarlag forventer også om at organisasjonen får tilsendt dagsorden og alle saksdokumenter, herunder vedtak og referater som produseres til nemndas medlemmer, slik at Fiskarlaget er orientert og kjent med arbeidet som pågår i nemnda. Fiskarlaget opprettholder også kravet om at nemnda må avholde møter med Fiskarlaget, herunder lokale og regionale medlemslag.»