Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
25.02.2020

Om turistfisket

Vårt høringssvar

Norges Fiskarlag er svært tilfreds med at Nærings- og fiskeridepartementet har laget forslag til nye regler for turistfisket, og vi ønsker disse velkommen. Les vårt høringssvar til departementet.

Norges Fiskarlag har gitt sitt høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet, som 6. januar 2020 sendte ut forslag til endringer i reguleringen av turistfiskenæringen.

Vi har over år påpekt nødvendigheten av å skjerpe regelverket og Fiskarlaget støtter forslaget om at man kun skal ha adgang til å ta med fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert turistfiskevirksomhet. En slik regel vil kunne bidra til å redusere omfanget av fisket. Vi forutsetter at bestemmelsen også skal gjelde turister som fisker med stang fra land.

 

Om kvote

I dag er det slik at en turist kan ta med seg et maksimumskvantum av fisk ut av landet en gang per uke. En utførselskvote på 20 kg sløyd hodekappet fisk som turisten kan ta med som årskvote, er et skritt i riktig retning. 

Alternativt bør det derfor vurderes å senke nivået på utførselskvoten til 10 kg, eller 15 kg slik den opprinnelige utføreseskvoten var fastsatt til.   

Forslaget om å relatere utførselskvoten til hel, sløyd og hodekappet fisk, og ikke lenger tillate utførsel av fisk i bearbeidet form som fiskefilet, kan imidlertid ha noen praktiske utfordringer. 

Vi ser ikke for oss at det skal innføres en omregningsfaktor i turistfisket, slik det er for yrkesfiskere. 

 

Om rapportering

Norges Fiskarlag mener det er et stort behov for å forsterke rapporteringsreglene for turister og turistfiskebedrifter. Strengere regler må følges opp med sanksjonsmuligheter for Fiskeridirektoratet.

Fiskarlaget støtter derfor forslaget om at fangstrapporteringen skal skje fortløpende.

Norges Fiskarlag mener det foreløpig ikke er nødvendig å rapportere flere arter enn de som rapporteres i dag, som er: Torsk, kveite, sei, uer og steinbit.

 

Forby gjenutsetting

Vi foreslår at det blir forbudt å gjenutsette alle andre arter enn de fem artene nevnt foran. Begrunnelsen for dette er at det for mange fiskeslag er stor fare for at fisken dør, som uer, brosme og lange som ikke tåler å bli halt opp fra dypet.

 

Vil ha registrering

Norges Fiskarlag mener turistfiskebedrifter må oppfylle helt bestemte krav for å få anledning til å leie ut båter til turister. Det er mange ulykker blant turistfiskerne, og en slik løsning vil kunne bidra til at turistfiskenæringen blir sikrere. 

Fiskarlaget viser her til at også Sjøfartsdirektoratet er opptatt av denne typen utfordringer på havet (Meld. St. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik)

 

Nytt forslag

I enkelte områder opplever fiskere uheldige hendelser knyttet til adferden til turisfiskere. Det er ikke mangel på regelverk som gjør at brukskonflikt mellom yrkesfisker og fritidsfisker/turistfisker oppstår. Norges Fiskarlag har grunn til å tro at det er mangel på kunnskap og informasjon som bidrar til å skape problemer. 

Fiskarlaget kan ikke se at problemene vedrørende brukskonflikt er behandlet i forslaget. Derfor foreslår Fiskarlaget i sin tilbakemelding til NFD at det i forskrift om turistfiskevirksomheter § 4 i tillegg til «informere turistene om regelverket for sports- og rekreasjonsfiske, herunder fiskeredskaper, omsetningsbestemmelser og utførselskvoter» også blir tatt med informasjon om orden på høstingsfeltet.

Norges Fiskarlag ser også at det kan være behov for å etablere et eget sett med regler for turistfiskebedriftene. Mange av bedriftene drives av utlendinger som ikke har satt seg inn i norsk regelverk. I den forbindelse ber vi departementet om å innføre en tillatelsesordning for turistfiskebedriftene.